تربیت جنسی کودکان ونوجوانان با رویکرد اسلامی بستری برای پیشگیری ازجرائم و انحرافات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان

2 دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

3 کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد همدان،گروه علوم تربیتی و روانشناسی، همدان،ایران

چکیده

یکی ازحوزه های چالش برانگیز تعلیم وتربیت درجوامع مختلف،از جمله جامعه ما تربیت جنسی است،که همواره به دلیل وجود پاره ای از ابهام ها وسوء تفاهم های فکری و نظری ونیز موانع اجرایی با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده وهمین امر،زمینه ساز ایجاد و بروز بسیاری ازمعظلات اجتماعی و انحرافهای رفتاری در میان نسل جوان و به تبع آن صرف هزینه های سنگین جهت مقابله با این انحرافهااست درعین حال باید براین نکته تاکید کنیم که در حوزه ی عمل"تربیت جنسی از موضوع های چالش برانگیز برای خانواده های ایرانی است.پدران و مادران مسئول نمی توانند نسبت به غریزه جنسی فرزندان خود بی تفاوت باشند زیرا تربیت جنسی یکی از دشوار ترین و حساسترین انواع تربیت هااست که اندک اشتباهی درآن ممکن است کودکان رابه وای فسادبکشاند . صاحبنظران و اندیشمندان مختلف تعلیم و تربیت و روانشناسی،هریک بر مبنای تلقی و مبادی فکری و معرفتی خود و نیز ارزشهای فرهنگی و اجتماعی جامعه مور نظر،تبیین و برداشت خاصی را در زمینه تربیت جنسی ارائه کره اند که مبین نوع نگاه و رویکرد آنها نسبت به این حوزه ی آموزشی وتربیتی است.بعنوان مثال:تربیت جنسی عبارتست از به کارگیری شیوه هایی برای ایجاد صفات و رفتارهای جنسی سالم و زدودن صفات و رفتارهای جنسی غیر سالم در انسان .

کلیدواژه‌ها