جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکز و پیام نور تهران

2 کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران مرکزی-مسئول مکاتبات

چکیده

مقالۀ پیش رو در مقام ­مقایسۀ عملکرد حقوق ایران و انگلستان در رابطه با جبران خسارت بدنی برآمده و به هدف مشترک دو نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان­دیده، و اعادۀ وضع پیشین زیان­دیده است. اما در حقوق این دو کشور انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی و جسمی با روش واحدی قابل جبران نیستند. به علاوه در نظام حقوقی انگلستان، مبلغ معینی برای جبران تمام خسارات بدنی در نظر گرفته نشده و جای خود را به ارزیابی موردی خسارت جانی داده که تعیین میزان این خسارت بر اساس موقعیت و ویژگی­های زیان­دیده و اوضاع و احوال هر مصدوم به طور ویژه تعیین می­شود و هنوز معیار مشخص و معینی برای جبران این خسارات وجود ندارد. این در حالی است که حقوق ایران مبلغ ثابتی در همه انواع خسارات بدنی اعم از  خسارات عمدی و غیرعمد تحت عنوان دیه در نظر گرفته است.

کلیدواژه‌ها


منابع
1. آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری در حقوق جزای اسلام، تهران، کتابخانه  گنج دانش، چاپ اول، 1376
2. اراکی، آیت ا... محمدعلی، استعانت از محضر آیت ا...حاج شیخ محمدعلی اراکی، نشر معروف، قم، چاپ اول، سال 1373
3. امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، نشر اسلامیه، سال 1383
4. بابایی، دکتر ایرج، جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره28، بهار 1389
5. بابایی، دکتر ایرج، حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ دهم، سال 1331
6. پروین، دکتر فرهاد، خسارت معنوی در حقوق ایران، تهران، انتشارت ققنوس، چاپ اول،1380
7. حاجی ده آبادی، احمد، نشریه فقه و حقوق، از میزان خسارت بزه دیده توسط بزهکار تا میزان خسارت توسط دولت، شماره 3، تابستان 1385
8. حر عاملی، شیخ محمد بن حسین، وسائل الشیعه، جلد 19، انتشارات اسلامیه، قم، چاپ ششم، 1367
9. خدا بخشی، عبد ا...، بطلان رویه قضایی و رویۀ قضایی باطل، نشریه تازه های جهان بیمه، فروردین 1331 ، شماره 32
10. سلطانی نژاد، دکتر هدایت ا...، مسئولیت مدنی خسارت معنوی، چاپ اول، تهران، انتشارات نور الثقلین، 1380
11. صفایی، سید حسین، ترجمه و تلخیص «درآمدی بر حقوق تطبیقی دو نظام بزرگ حقوقی معاصر» نوشتهِ داوید رنه و کامی ژوفره اسپینوزی، نشر میزان، چاپ چهارم، زمستان 1381
12. عابدینى، احمد، قاعدۀ ارزش خون انسان، کاوشى نو درفقه اسلامى، شماره 40، سال یازدهم، تابستان 1383
13. عباسلو، دکتر بختیار، مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)، چاپ اول، نشر میزان، تهران، زمستان 1390 
14. عبدی مصباح، یونس، دفتر بیمه گران وسایل نقلیه موتوری در حقوق انگلستان، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره 116 ، 1386
1.         کاتوزیان، دکتر ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، سال 1384
15. کاظمی، محمود، اثر فعل زیاندیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان، بر گرفته از سایت :  www.maavanews.ir
16. معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات سی گل، جلد دوم،1332 ، ه تا خ تعریف واژه خسارت
17. مکارم شیرازی، آیت ا... ناصر، مجموعه استفتائات جدید، تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب )ع(
1. CAMPBELL BLACK, Henry, Black’s Law Dictionary, 7th Edition, West Publishing Co., 1983
2. COOKE, John, Law Of Tort, 4th Edition , Financial Times Management, 1999
3. EMMET, David, Remedies, Oxford University Press, London,  2007
4. HARPWOOD, Vivienne, Modern Tort Law, 6th Edition, Cavendish Publishing Limited, London , 2003
5. LUNNEY, Mark & OLIPHANT, ken, Tort Law: Text And Materials, Oxford University Press, London, 2000
6. MARKESINIS Basil, COESTER Michael, ALPA Guldo, ULISTEIN Augustus, Compensation for Personal Injury in English, German & Italian law (A comparative Outline), Cambridge University Press, 2005
7. ROGERS, W.V.H., Winfield And Jolowicz On Tort, 14th  Edition, Sweet & Maxwell, London, 1994
8. The Law Commission, Consultation Paper, Damages For Personal Injury, Non-pecuniary Loss, N.14, London, 1996
9. TREITEL, G.H., The Law Of Contract, 9th Edition, Sweet & Maxwell/ Stevens & Sons, London, 1995
10. VANDAM, Cees, European Tort Law, 1th Edition, Oxford University Press, London, 2006
11. Winfeld and Jolowicz on Tort, 14th edition Sweet & Maxwell 1994