مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

چکیده

چکیده
اسرار تجاری دسته‌ای ارزشمند از اموال فکری هستند که همانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می‌باشند. این دسته از اموال به دلیل این که جنبه محرمانه دارند، به صورت ویژه باید حمایت شوند و نقض آن‌ها به دلیل همین محرمانگی دشوارتر و تعیین ضمانت اجرا برای ناقض پیچیده‌تر خواهد شد. اسرار تجاری به دو صورت قراردادی و غیرقراردادی مورد حمایت قرار می‌گیرند. این دسته از اموال فکری اصولاً‍ به علت ویژگی سری آن به صورت قراردادی حمایت می‌گردند، اما در مواردی شخص ثالث به آن‌ها دست می‌یابد و از این راه ضرر فراوانی به مالک وارد می‌کند. در اینجا به علت عدم وجود رابطه قراردادی میان ناقض حق و مالک بحث مسؤولیت مدنی ناقض مطرح می‌گردد که فرآیند احراز آن و چگونگی جبران خسارات وارده به مالک موضوع اصلی مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
الف: مقررات ملی و بین‌المللی
1. قانون یک نواخت اسرار تجاری آمریکا مصوب 1979 و اصلاحی1985.
2. قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382.
3. قانون مدنی مصوب 1307.
4. کنوانسیون جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مصوب 1994.
5. کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1883.
ب: منابع فارسی
6. امامی، اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.1390
7. حکمت نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.1387
8. رحیمی، حبیب الله، استفاده بلاجهت- مطالعه تطبیقی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.1388
9. رهبری، ابراهیم، حقوق اسرار تجاری، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.1388
10. شهنیانی، احمد،‌ حمایت‌های حقوقی از دانش فنی و آثار آن، فصلنامه حقوقی دانشگاه تهران، دوره 41، شماره 4،1390
11. صادقی نشاط، امیر، حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.1389
12. کاتوزیان، امیر ناصر، مسئولیت مدنی: قواعد عمومی، ج اول، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1387
13. کاتوزیان، امیرناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و سوم، تهران: نشر میزان.1388
14. لین، شارپ پین، حمایت از اسرار تجاری و توجیه مالکیت فکری، ترجمه افشاری مرتضی، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال هفتم، دوره دوم،1383
ج: منابع عربی
15. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج دوم، المطبعه الشهید، موسسه آل البیت، قم، 1404 ه. ق
16. الانصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج سوم، الطبعه الثانیه، المطبعه شریعه، قم، صفر 1422ه. ق
17. عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، (تحصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه)، ج هشتم، بیروت. بیتا.
18. نرم افزار جامع فقه اهل بیت علیه السلام
د: منابع لاتین
19. Baudlet, H, Trade Secret, Know – how, Confidentiality, Proprietary Information; Available at:
 www.translation directory.com/article271/html
20. Ben-Atar, Doros(2004), Trade secrets : intellectual piracy and the origins of American industrial power, Yale University press.
21. Bott, Frank & Others(2000), Professional Issues in Software Engineering, Taylor & Francis Publication.
22. Campbell, Denis(2005), International Agency and Distribution Law, USA, Lula press.
23. Chavanne, Burst J(1998), Droit de la Propriété Industrielle, Litec,Dalloz, Français,  N. 644 et s.
24. Correa, Carlos E(2000), IP and the WTO and Developing Countries, Zed Books, England.
25. Dean, Robert(2000), The Law of Trade Secrets and Personal Secrets , Law Book co, Australia.
26. Ezjak, Scott(2009), Protecting Trade secrets through Copyright, Duke Law Journal, V.1987:981.
27. Gilbert, Jill(2004), The Entrepreneurs Guide to Patent Copyright, Trademarks, Trade secrets and Licensing, Berkeley Books, USA.
28. Grop Crucible LI(2000), Le Débat des Semances, V. 2, IDRC, Français,
29. Hart, Tina & Fazzani, Linda(2004), Intellectual Property Law, Palgrave  Macmillan, England.
30. Holligan , Mark R & Weyand, Richard F, The Evolution of Trade Secrets Assets; Available at:
 www. Thesto.com/info/evolution/html.
31. Hur, Robert K(2000), Taking Trade Secrets and Tobacco Mountain or Molehill?, Stanford Law Review,V. 53, I.14.
32. Nihuol, Paul et Yeraure(2005), Christopher, Code de Droit de la Concurrence, Aspect belge et Europe, Larcier, Français.
33. Stim, Richard & Fishman, Stephan(2001), Non disclosure Agreement Protect your Trade Secrets and More, Nolo, USA.
34. Torresman, Paul(2005), Intellectual Property Law, Oxford University Press, England.
35. Womy, Arid P.(2004), Anderson Bussiness Law and the Legal Enviroment, England, Thomson West press.
و: منابع اینترنتی:
36.http:www.law.cornell.edu/copyright/cases/907_fsupp_1361.htm.
37.www.chinaeol.net/lsxd/dt/pp/080426.
38.www.thesto.com/info/evolution/html.
39.http://www.unc.edu/unclng/Kewanee.html.
40.www.gpo.gov/fdsys/contail.html.
 
.