معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

کلیدواژه‌ها


 

فهرست منابع:

الف) منابع فارسی:

1. ادوارد فری من. آر، استونر. جیمز. ای. اف، گیلبرت، دانیل آر، مدیریت، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، جلد اول، چاپ دوم،  تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.1382

2. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، چاپ هفتم،  تهران، نشر میزان .1386

3. بهنیا، مسیح، انتظارات مشروع و حمایت از آن در حقوق اداری با تأکید بر آرای قضایی، رساله دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس قم.1390

4. رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان.1385

5. زورق، محمد حسن، ارتباطات و آگاهی، جلد اول، چاپ اول،  تهران انتشارات سروش.1389

6. الیزابت، زولر، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه ی مجتبی واعظی، تهران، انتشارات جنگل.1389

7. سورین، ورنر، تانکار، جیمز، ، نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1390

8. شعیری، حمید رضا، مبانی معنا شناسی نوین،  چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.1384

9. شونبرگ، سورن، انتظارهای مشروع در حقوق اداری، ترجمه احمد رنجبر، چاپ اول، تهران، نشر میزان.1387

10. فنازاد، رضا، صلاحیت اختیاری و حاکمیت قانون، پایان نامه دکتری دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق.1391

11. کریم جوزانی، مریم، مفهوم صلاحیت تشخیصی و چگونگی کنترل آن در حقوق اداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. 1390

12. مدنی، جلال الدین، حقوق اداری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات پایدار. 1387

13. مرکزی مالمیر، احمد، حاکمیت قانون، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 1385

14. مشهدی، علی، صلاحیت تخییری، چاپ اول، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت تحقیقات آموزش و حقوقی شهروندی. 1391

15. مشهدی، علی، «مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت تخییری در قوه مجریه»، معاونت تحقیقات حقوقی شهروندی ریاست جمهوری، پائیز 1390.

16. نقیب زاده، احمد، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، چاپ نهم،  تهران، انتشارات سمت. 1390

17. ویژه، محمد رضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.1390

18. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیتی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.1389

19. هداوند، مهدی، مشهدی، علی، اصول حقوق اداری، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.1389

20. هداوند، مهدی و دیگران، ، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.1389

ب) منابع عربی:

21. ابو سعد، وسیم نقواد، رقابة الدیوان المحاسبة الاداریه المسته، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه.2007

22. أبوزید محمد، محمد، «التنظبیمیة للرحیات العامة و ضماناتها»، مجله کلیة الدراسات العلیا، أکادیمیه الشرطه، العدد الثالث، 2000.

23. بدیر، علی محمد و دیگران، مبادی و احکام الاقانون الاداری، طبعه الاولی، بغداد، مکتبه السنهوری. 2012

24. پویر، دومینک، ویل، بروسبیر، القانون الإداری، ترجمه سلیم حداد، طبعه الاولی، بیروت، الجامعیة للدراسات و نشر مجد المؤسسه. 2009

25. الجبوری، محمود خلف، العقودالإداریه، الطبعة الأولی، عمان، دارالثقافه. 2010

26. الحافظ، العزیز، المحاسبه الإداریه، طبعه الثانیه، بغداد، مطبعة المعارف. 1972

27. الحلو، ماجد، القضاء الإداری، الاسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه. 1985

28. خلیل، محسن، القضاء الإداری اللینانی، بیروت، دارالنهضة العربیه.1982

29. سلامة البدر، احمد، العقود الإداریه، القاهره، دارالنهضة العربیة. 2003

30. الشرقاوی، سعاد، دروس فی دعوة الإلغاء، القاهره، دارالنهضة العربیه.1980

31. الشریف، سعدالدین، «أسالیب الضبط الإداری و القیود الواردة علیه»، مجلة مجلس الدولة المصری، 1999.

32. شفیق ساری، چورچی، المبادی للقانون الإداری، القاهره دارالنهضة العربیه، طبعة الرابعه.2004

33. شیحا، ابراهیم عبدالعزیز، القضاء الإداری، الإسکندریه، منشاة المعارف2003.

34. صابر، رمضان عبدالله، السلطه التنظیمیه لصاحب العمل داخل المنشأة، قاهره، دار النهضة العربیه. 2004

35. طعیمة، الجرف، مبدأ المشروعیة و ضوابط خضوع الإداره العامه القانون، طبعة الثالثه، القاهره، دار النهضة العربیه.1976

36. عبدالعال، محمد حسین، الرقابه القضائیه علی قرارات الضبط الاداری. 1991

37. عبدالفتاح محمد، خالد، موسوعة الحقوق و مزایا المالیه، طبعة الأولی، قاهره، مرکز قومی الإصدارات التانونیة.2009

38. عبدالمجید، محمد شریف اسماعیل، 1979، سلطات الضبط الاداری فی الضروف الاستشنائیه.

39. عبدالوهاب، محمد رفعت، الاقانون الإداری، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه.2005

40. العطار، فؤاد، القضاء الإداری، القاهره، دارالنهضة العربیه.1968

41. عمرحمد، حمد، السلطة التقدیریه الإدارة و مدی رقابة القضاء علیها، الریاض.2003

42. فوزی، صلاح الدین، 1998، قانون المناقصات و المزایدات، القاهره، دارالنهفته العربیه.1998

43. فیصل مهدی، غازی، تعلیقات و مقالات فی نطاق القانون العالم، طبعة الاولی، البغداد.2004

44. القبانی، بکر، عاطف البنا، محمود، الرقابه القضائیه لأعمال الاراده، قاهره، مکتبه القاهره الحدیثه. 1970

45. القبیلات، حمدی، القانون الاداری، الجزء الثانی، طبعة الأولی، اردن، دارالوائل. 2010

46. کنعان، نواف، مبادی القانون الإداری، امارات، جامعه الشارقة.2004

47. مجموعة المبادی القانونیه التی قرارتها المحکمة الإداریه العلیا المصریة، السنة الثانیه.

48. محمد الطماوی، سلیمان، النظریه العامه للقرارات الإداریه دراسةالمقارنه، القاهره، جامعة عین شمس.  1991

49. محمد الطماوی، سلیمان، نظریه الالتعسف فی استعمال سلطه، طبعة الثالثه، القاهره، طبعة جامعة عین الشمس. 1978

 

 

ج) منابع لاتین:

      1. Carol, Harlow, Kichard, Rawlings, 2009, law Administration, third edition, New York, Cambridge. 2009

2. Commtte of ministers, Recommendation No. R (80) 2 concering the Exercise of discretionary Powers by Adminis trative Authoerities.

3. D.Martin, KimberlyS, Delegated power: the Role of  Discretionary experimenters and the implementation process, university of forida. 2007

4. Delaubadere, Andre et aL, Droit administrative, Septieme edition, L.E.D.J. 2002

5. Galligan, D.J, Discretionary Powers clarendon Press,1990

6. Griffit street, piniciples of Administnativ Law, third Edition, London, sir Isaac pitmam sonltd,

7. Leberton, Gilles, Droit Administratif Generale, Quatrieme edition, dalloz,2007

5. Workin, R. M. D, Taking seriosly, londres, Duck worth, 1977.