معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

کلیدواژه‌ها


 
فهرست منابع:
الف) منابع فارسی:
1. ادوارد فری من. آر، استونر. جیمز. ای. اف، گیلبرت، دانیل آر، مدیریت، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، جلد اول، چاپ دوم،  تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.1382
2. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، چاپ هفتم،  تهران، نشر میزان .1386
3. بهنیا، مسیح، انتظارات مشروع و حمایت از آن در حقوق اداری با تأکید بر آرای قضایی، رساله دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس قم.1390
4. رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان.1385
5. زورق، محمد حسن، ارتباطات و آگاهی، جلد اول، چاپ اول،  تهران انتشارات سروش.1389
6. الیزابت، زولر، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه ی مجتبی واعظی، تهران، انتشارات جنگل.1389
7. سورین، ورنر، تانکار، جیمز، ، نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1390
8. شعیری، حمید رضا، مبانی معنا شناسی نوین،  چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.1384
9. شونبرگ، سورن، انتظارهای مشروع در حقوق اداری، ترجمه احمد رنجبر، چاپ اول، تهران، نشر میزان.1387
10. فنازاد، رضا، صلاحیت اختیاری و حاکمیت قانون، پایان نامه دکتری دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق.1391
11. کریم جوزانی، مریم، مفهوم صلاحیت تشخیصی و چگونگی کنترل آن در حقوق اداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. 1390
12. مدنی، جلال الدین، حقوق اداری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات پایدار. 1387
13. مرکزی مالمیر، احمد، حاکمیت قانون، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 1385
14. مشهدی، علی، صلاحیت تخییری، چاپ اول، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت تحقیقات آموزش و حقوقی شهروندی. 1391
15. مشهدی، علی، «مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت تخییری در قوه مجریه»، معاونت تحقیقات حقوقی شهروندی ریاست جمهوری، پائیز 1390.
16. نقیب زاده، احمد، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، چاپ نهم،  تهران، انتشارات سمت. 1390
17. ویژه، محمد رضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.1390
18. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیتی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.1389
19. هداوند، مهدی، مشهدی، علی، اصول حقوق اداری، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.1389
20. هداوند، مهدی و دیگران، ، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.1389
ب) منابع عربی:
21. ابو سعد، وسیم نقواد، رقابة الدیوان المحاسبة الاداریه المسته، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه.2007
22. أبوزید محمد، محمد، «التنظبیمیة للرحیات العامة و ضماناتها»، مجله کلیة الدراسات العلیا، أکادیمیه الشرطه، العدد الثالث، 2000.
23. بدیر، علی محمد و دیگران، مبادی و احکام الاقانون الاداری، طبعه الاولی، بغداد، مکتبه السنهوری. 2012
24. پویر، دومینک، ویل، بروسبیر، القانون الإداری، ترجمه سلیم حداد، طبعه الاولی، بیروت، الجامعیة للدراسات و نشر مجد المؤسسه. 2009
25. الجبوری، محمود خلف، العقودالإداریه، الطبعة الأولی، عمان، دارالثقافه. 2010
26. الحافظ، العزیز، المحاسبه الإداریه، طبعه الثانیه، بغداد، مطبعة المعارف. 1972
27. الحلو، ماجد، القضاء الإداری، الاسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه. 1985
28. خلیل، محسن، القضاء الإداری اللینانی، بیروت، دارالنهضة العربیه.1982
29. سلامة البدر، احمد، العقود الإداریه، القاهره، دارالنهضة العربیة. 2003
30. الشرقاوی، سعاد، دروس فی دعوة الإلغاء، القاهره، دارالنهضة العربیه.1980
31. الشریف، سعدالدین، «أسالیب الضبط الإداری و القیود الواردة علیه»، مجلة مجلس الدولة المصری، 1999.
32. شفیق ساری، چورچی، المبادی للقانون الإداری، القاهره دارالنهضة العربیه، طبعة الرابعه.2004
33. شیحا، ابراهیم عبدالعزیز، القضاء الإداری، الإسکندریه، منشاة المعارف2003.
34. صابر، رمضان عبدالله، السلطه التنظیمیه لصاحب العمل داخل المنشأة، قاهره، دار النهضة العربیه. 2004
35. طعیمة، الجرف، مبدأ المشروعیة و ضوابط خضوع الإداره العامه القانون، طبعة الثالثه، القاهره، دار النهضة العربیه.1976
36. عبدالعال، محمد حسین، الرقابه القضائیه علی قرارات الضبط الاداری. 1991
37. عبدالفتاح محمد، خالد، موسوعة الحقوق و مزایا المالیه، طبعة الأولی، قاهره، مرکز قومی الإصدارات التانونیة.2009
38. عبدالمجید، محمد شریف اسماعیل، 1979، سلطات الضبط الاداری فی الضروف الاستشنائیه.
39. عبدالوهاب، محمد رفعت، الاقانون الإداری، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه.2005
40. العطار، فؤاد، القضاء الإداری، القاهره، دارالنهضة العربیه.1968
41. عمرحمد، حمد، السلطة التقدیریه الإدارة و مدی رقابة القضاء علیها، الریاض.2003
42. فوزی، صلاح الدین، 1998، قانون المناقصات و المزایدات، القاهره، دارالنهفته العربیه.1998
43. فیصل مهدی، غازی، تعلیقات و مقالات فی نطاق القانون العالم، طبعة الاولی، البغداد.2004
44. القبانی، بکر، عاطف البنا، محمود، الرقابه القضائیه لأعمال الاراده، قاهره، مکتبه القاهره الحدیثه. 1970
45. القبیلات، حمدی، القانون الاداری، الجزء الثانی، طبعة الأولی، اردن، دارالوائل. 2010
46. کنعان، نواف، مبادی القانون الإداری، امارات، جامعه الشارقة.2004
47. مجموعة المبادی القانونیه التی قرارتها المحکمة الإداریه العلیا المصریة، السنة الثانیه.
48. محمد الطماوی، سلیمان، النظریه العامه للقرارات الإداریه دراسةالمقارنه، القاهره، جامعة عین شمس.  1991
49. محمد الطماوی، سلیمان، نظریه الالتعسف فی استعمال سلطه، طبعة الثالثه، القاهره، طبعة جامعة عین الشمس. 1978
 
 
ج) منابع لاتین:
      1. Carol, Harlow, Kichard, Rawlings, 2009, law Administration, third edition, New York, Cambridge. 2009
2. Commtte of ministers, Recommendation No. R (80) 2 concering the Exercise of discretionary Powers by Adminis trative Authoerities.
3. D.Martin, KimberlyS, Delegated power: the Role of  Discretionary experimenters and the implementation process, university of forida. 2007
4. Delaubadere, Andre et aL, Droit administrative, Septieme edition, L.E.D.J. 2002
5. Galligan, D.J, Discretionary Powers clarendon Press,1990
6. Griffit street, piniciples of Administnativ Law, third Edition, London, sir Isaac pitmam sonltd,
7. Leberton, Gilles, Droit Administratif Generale, Quatrieme edition, dalloz,2007
5. Workin, R. M. D, Taking seriosly, londres, Duck worth, 1977.