مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پیام نور

چکیده

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعمال حقوقی مزبور که حاصل توافق اراده ها است. در این مقاله تاثیر جهت نامشروع در خصوص اسناد تجاری دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق ایران، جهت مشروع معامله یکی از شروط صحت اسناد تجاری است زیرا صدور اسناد تجاری در حکممعامله قلمداد می شود. در حقوق انگلیس اما تاکید بر حفظ نظم عمومی است. بدین معنا که جهت معامله نامشروع در صورت عدم رعایت نظم عمومی پذیرفته شده نیست. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استقاده شده است.

کلیدواژه‌ها


 
 
فهرست منابع:
الف) منابع فارسی:
1. امامی، سید حسن (1375) حقوق مدنی، جلد 1و2، تهران، کتاب اسلامیه، چاپ سیزدهم.
2. ترابی، احمد، (1387) ترجمه تفصیلی و شرح حقوق قراردادهای انگلستان، تهران، نشر دنیای سبز، چاپ اول.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، گنج دانش، 1387.
4. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات. چاپ پنجم. تهران: مجد، 1385
5. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ج1، انتشارات مجد، چ1، 1380.
6. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ دوم، نشرمیزان،1385.
7. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1383.
8. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج1، تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، چ6، 1354
9. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج1، تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، چ6، 1354.
10. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی (قرارداد ایقاع)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ11، 1385.
11. معاونت قضایی آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران، مجموعه دیدگاه‌های قضایی قضات دادگستری استان تهران، جلد 1، تهران، نشر دادیار، چاپ اول، 1380.
12. نوری، محمدعلی، (1380) عقود و تعهدات قرارداد بطور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
13. هدایت نیا، فرج ا...، معاملات مدیون، مرکز تحقیقات قوه قضائیه، 1382.
ب) منابع عربی:
14. ابن قدامه، موفق الدین عبدالله بن احمد، المغنی، با حاشیه سید محمد رشید رضا، ج4، چ 3،1367 ق.
15. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج6، تهران، المکتبه المرتضویه، چ3، 1375
ج) منابع انگلیسی
1. Anson, Law of Contract, 2nd edition, London, Clarendom Press Oxford, 1986.
2. Beatson . G (1995), Anson’s law of contract , 27 edition, oxford 1995.
3. Brayan A. Garner, & others(1999), Black's Law Dictionary. 7th ed. West Group, 1999.
4. Cass. Civ. 1ère, 6 oct. 1981 Bull. Civ. 1981 36. Cass. Civ. 1ère, 7 fév 1990 Bull. Civ. 1990.
5. Eftekhar–G(2006), Law Texts, 11th edition, Tehran, Ganje–e–Danesh Pub.
6. Josserband, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, 1928 46. 
7. Mazeaud,H  & Chabas ,F(1990), Leçons du droit civil, Paris, 1990.
8. Terre (F.), Simler Ph(1996), Droit Civil, Les obligations, Dalloz, Paris, 6ème, éd., 1996.
9. TREITEL, G.H.(1995), Law of Contact, 9th Edition, Sweet & Maxwell, London.