بررسی عنصر روانی در حقوق کیفری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،نویسنده مسئول

2 دکتری حقوق بین الملل عمومی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان( اصفهان )

3 دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

بررسی عنصر روانی در حقوق کیفری بین المللی   
 
عنصر روانی در جنایات بین المللی  برای اولین بار در ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مطرح گردید و این در حالی بود که دادگاه های کیفری  بین المللی از سال 1945 تا تاریخ نگارش اساسنامه هم چنان در حال فعالیت بودند بدون این که در اسناد بین المللی از عنصر روانی جنایات بین المللی اسمی برده شده باشد. عدم ارایه تعریفی از عنصر روانی جنایات بین المللی به این علت است که مخصوصا در جرم نسل زدایی تاثیر عنصر مادی جرم و قصد مرتکب فقط بر صدمه زدن و نابودی شخص قربانی نیست بلکه گروهی که قربانی در آن عضویت دارد(گروه قومی نژادی و...)نیز جزء قصد مرتکب بوده است بنابراین تاثیر نهایی بر گروه مورد نظر مورد بحث می باشد.بنابراین با توجه به این که سوء نیت خاص مجرم بیشتر متوجه گروه انسانی است تا خود شخص قربانی ، ارایه عنصر روانی جرایم بین المللی کاری سخت و مشکل مینمود تا این که در ماده 30 اساسنامه به این امر مهم پرداخته شد. بنابراین رسیدن به یک تعریف جامع و عام الشمول از عنصر روانی جنایات بین المللی نیازمند حصول توافق بین المللی بود که از جانب دیگر رسیدن به متنی قابل توافق مابین کشورهای مختلف با ساختارهای مختلف حقوقی کاری سخت می نمود که در نهایت سندی که عنصر روانی جنایات بین المللی را  تبیین نمود تبدیل به ترکیبی از دو  سیستم حقوقی عرفی و حقوق نوشته شده که میتوان از آن به عنوان نمونه مثال زدنی از منبع سوم حقوق بین المللی یاد کرد و آن را نمونه واقعی اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن دانست.به هر روی در این مقاله سعی شده است تا از مطالعه تطبیقی هر دو سیستم و بررسی ماده 30 اساسنامه رم به تفسیری صحیح و کاربردی از چگونگی شکل گیری ماده 30 برسیم.

کلیدواژه‌ها


منابع

1. شجاعی علی، جرم‌شناسی نظری، انتشارات سمت، 1388، تهران، چاپ سوم.

2. A Ashworth, Principles of Criminal Law (6th edn, OUP 2009)

3. A Cassese, Mens Rea and the international criminal tribunal for the former Yugoslavia (2003) 37 New England LR 1015, 1025.

4. Criminal code Act 1995 (Australia) S 5.2. (1)

5. Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide, Adopted by Resolution 260 (III) A of the United Natiown 1948.

6. Charter of the international military tribund, Annexed to Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminads of the European Axis (adopted & August 1945)

7. Charter of the international military Tribunal for the Far East (adapted 19 January 1946 amended 26 April 1946) TIAS 1589, 4 Bevens 20 (Tokyo Charter)

8. Control Council Law No 10: Punishment of persons guilty of war crimes, crimes against peace and Against Humanity (adopted 10 December 1945) in official Gazette of the Control Council for Germany, No. 3, Berlin, 31 January 1946, 50-5 (Control council Law No. 10)

9. D Piragoff and D Robinson, Article 30: Mental Element in O Trifftever (ed), Commentary on the Rome statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, article by article (zndedn, Beck 2008).

10. G Werle, Principles of International Criminal Law (2nd edn, TMC Asser Press 2009)

11. G. Werle and F Jessberger, unless otherwise provided. Article 30 of the ICC Statute and the Mental Element of Crimes under International Criminal Law (2005) 3 J Int' crim Justice.

12. International Law commission, Draft code of crimes against the peace and security of Mankind with commentaries' in Report of the international Law commission to the General Assembly on the work of its forty-eighth session' (6 May 26 July 1996) UN Doc A/51/10.

13. Initial Indictment, July 24, 1995 and Rule 61 Decision of 1996.

14. ICC Elements of crimes, Article 8 (2) (b) (XXV), Element 1.

15. KJ Heller, the Rome statute of the International Criminal Court. In KJ Heller and MD Dubber (eds), the Hand book of Comparative Criminal Law (Stanford Law Books 2010).

16. M Bohlander, Principles of German Law Oxford, (Hart publishing 2009)

17. ME Badar, the Mental Element in the Rome statute of the International criminal court: A Commentary from a Comparative Criminal Law perspective, (2008) 19 crim L forum.

18. N. Pisami, the mental element in international crime' in F Lattanzi and WA Schabas (eds), Essays on the Rome statute of the international Criminal Court (II sirente 2004)]

19. Omar Shahabudin, the Psychology of Threat in Intergroup Conflict, International Security, 37(2). PP. 119-155, 2012, ISSN 0162-2889.

20. Prosecutor V. Stakic' (judgment) II-97-24-T, T chII (31 July 2003)

21. Prosecutor V Lubounga Dyilo (confirmation Decision) ICC/01/04-01/06, PT ch I (29 January 2007) at fn 438 (Lubauga Confirmation)

22. Prosecutor V. Tadic', IT-94-1-1. Inttial indictment (February 13, 1995)

23. Prosecutor V. Karadzic and Mladic (case No. IT-95-5, IT-95-5-R 61, IT-95– 18-R61)

24. P Robinson and Grall, Element Analysis in Defining Criminal Liability: the Model Penal Code and Beyond (1983) 35 Stanford LR 681.

25. Sarah Finnin, Mental Elements under Article 30 of the Rome statute of the International Criminal court: A Comparative Analysis, ICLQ Vol 61 April 2012.

26. Statute of the International criminal Tribunal for the former Yugoslavia, adopted 25 May 1993, annexed to UNSC Res 827 (25 May 1993) UN Doc S/RES/827 (ICTY Statute); Statute of the international criminal Tribunal for Rwanda, adopted & November 1994, annexed to UNSC RES 955 (8 November 1999) UN Doc S/RES/955 (ICTR Statute)

27. Thounas W. Simon, the Laws of Genocide Prescriptions for Just World, Prager Security International Praeger-United States of America, 2007.

28. US Model Penal code 8 2.02(2) (a) (i).

29. US Model Penal code 8 2.02 (2) (a) (i)

30.USModelpenalcode82.02(2)(b)(ii)

منابع
1. شجاعی علی، جرم‌شناسی نظری، انتشارات سمت، 1388، تهران، چاپ سوم.
2. A Ashworth, Principles of Criminal Law (6th edn, OUP 2009)
3. A Cassese, Mens Rea and the international criminal tribunal for the former Yugoslavia (2003) 37 New England LR 1015, 1025.
4. Criminal code Act 1995 (Australia) S 5.2. (1)
5. Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide, Adopted by Resolution 260 (III) A of the United Natiown 1948.
6. Charter of the international military tribund, Annexed to Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminads of the European Axis (adopted & August 1945)
7. Charter of the international military Tribunal for the Far East (adapted 19 January 1946 amended 26 April 1946) TIAS 1589, 4 Bevens 20 (Tokyo Charter)
8. Control Council Law No 10: Punishment of persons guilty of war crimes, crimes against peace and Against Humanity (adopted 10 December 1945) in official Gazette of the Control Council for Germany, No. 3, Berlin, 31 January 1946, 50-5 (Control council Law No. 10)
9. D Piragoff and D Robinson, Article 30: Mental Element in O Trifftever (ed), Commentary on the Rome statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, article by article (zndedn, Beck 2008).
10. G Werle, Principles of International Criminal Law (2nd edn, TMC Asser Press 2009)
11. G. Werle and F Jessberger, unless otherwise provided. Article 30 of the ICC Statute and the Mental Element of Crimes under International Criminal Law (2005) 3 J Int' crim Justice.
12. International Law commission, Draft code of crimes against the peace and security of Mankind with commentaries' in Report of the international Law commission to the General Assembly on the work of its forty-eighth session' (6 May 26 July 1996) UN Doc A/51/10.
13. Initial Indictment, July 24, 1995 and Rule 61 Decision of 1996.
14. ICC Elements of crimes, Article 8 (2) (b) (XXV), Element 1.
15. KJ Heller, the Rome statute of the International Criminal Court. In KJ Heller and MD Dubber (eds), the Hand book of Comparative Criminal Law (Stanford Law Books 2010).
16. M Bohlander, Principles of German Law Oxford, (Hart publishing 2009)
17. ME Badar, the Mental Element in the Rome statute of the International criminal court: A Commentary from a Comparative Criminal Law perspective, (2008) 19 crim L forum.
18. N. Pisami, the mental element in international crime' in F Lattanzi and WA Schabas (eds), Essays on the Rome statute of the international Criminal Court (II sirente 2004)]
19. Omar Shahabudin, the Psychology of Threat in Intergroup Conflict, International Security, 37(2). PP. 119-155, 2012, ISSN 0162-2889.
20. Prosecutor V. Stakic' (judgment) II-97-24-T, T chII (31 July 2003)
21. Prosecutor V Lubounga Dyilo (confirmation Decision) ICC/01/04-01/06, PT ch I (29 January 2007) at fn 438 (Lubauga Confirmation)
22. Prosecutor V. Tadic', IT-94-1-1. Inttial indictment (February 13, 1995)
23. Prosecutor V. Karadzic and Mladic (case No. IT-95-5, IT-95-5-R 61, IT-95– 18-R61)
24. P Robinson and Grall, Element Analysis in Defining Criminal Liability: the Model Penal Code and Beyond (1983) 35 Stanford LR 681.
25. Sarah Finnin, Mental Elements under Article 30 of the Rome statute of the International Criminal court: A Comparative Analysis, ICLQ Vol 61 April 2012.
26. Statute of the International criminal Tribunal for the former Yugoslavia, adopted 25 May 1993, annexed to UNSC Res 827 (25 May 1993) UN Doc S/RES/827 (ICTY Statute); Statute of the international criminal Tribunal for Rwanda, adopted & November 1994, annexed to UNSC RES 955 (8 November 1999) UN Doc S/RES/955 (ICTR Statute)
27. Thounas W. Simon, the Laws of Genocide Prescriptions for Just World, Prager Security International Praeger-United States of America, 2007.
28. US Model Penal code 8 2.02(2) (a) (i).
29. US Model Penal code 8 2.02 (2) (a) (i)
30.USModelpenalcode82.02(2)(b)(ii)