شیوه‌های جدید باروری و اماره‌ی فراش، مطالعه‌ی تطبیقی در سیستم حقوقی ایران، مصر و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
ترین و ‌ عنوان یکی از ساده ‌ مشھور و بھ « ی فراش ‌ اماره » الایّام ھرگاه طفلی در قلمرو خانو ایران و مصر بھ ‌ از قدیم
گردید. این ‌‌ آورد، پدر فرض می ‌ آمد، شوھر زنی کھ فرزند را بھ-دنیا می ‌ ی اثبات نسب اده بھ دنیا می ‌ ترین ادلّھ ‌ مھم
و در حقوق در طول تاریخ مورد توجھ و امعان « فرض والدیّت » یا « ی مشروعیّت ‌ اماره » فرض قانونی در حقوق انگلیس بھ
ھای سنّتی توالد و تناسل کھ گاه با دخالت اشخاص ‌ آمدن امکان تولّد فرزند از طرقی غیر از شیوه ‌ است. فراھم ‌ نظر بوده
ھای جدید باروری بھ ‌ ی امکان اجرای این فرض قانونی را برای انتساب طفل متولد از شیوه ‌ ثالث است، مسألھ
ی فراش در حقوق ایران بر مبنای فقھ امامیّھ تنظیم و ‌ است. اماره ‌ کنندگان خدمات کمکی باروری مطرح نموده ‌ دریافت
ی ساده برای اثبات نسب بدون توسل بھ سایر ادلّھ داشتھ امّا اجرای آن با شرایطی ھمراه است کھ امکان ‌ حکایت از یک شیوه
ی فراش با ‌ سازد. در حقوق مصر علیرغم اجرای اماره ‌ ھای جدید باروری با چالش مواجھ می ‌ اجرای این اماره را در شیوه
ی اجرای این ‌ شرایط خاص در صورت عدم انکار شوھر این اماره بھ -صورت ظاھری اجرا می شود. در حقوق انگلیس دامنھ
نماید. ‌ عنوان یک فرض اولیّھ طفل را بھ زوجین قانونی منتسب می ‌ اماره بسیار گسترده است و بھ

کلیدواژه‌ها


منابع:
١. امیر معزی، داوری بین المللی در دعاوی بین بازرگانی، انتشارات دادگستر، چ اول ١٣٨٨
٢. انصاری، مسعود، مصونیت ھای قانونی، چ ٢، تھران، انتشارات شرافی، ١٣٥٢
٣. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ اول، انتشارات گنج دانش، تھران، ١٣٧٨
٤. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ ھفتم، انتشارات دراک، زمستان ٨٥
٥. عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)، نشر میزان، چاپ اول، ١٣٩٠
٦. کاتوزیان، ناصر، مقدمھ علم حقوق، چ پانزدھم، انتشارات مدرس، ١٣٧١
٧. مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، انتشارات گنج دانش، تھران، ١٣٧٤
٨. نیکبخت، حمید رضا، داوری تجاری بین المللی، انتشارات موسسھ پژوھش ھای بازرگانی، چ اول، ١٣٨٨
٩. نیکبخت، حمید رضا، شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ایران، انتشارات موسسھ پژوھش ھای بازرگانی، چ
اول، ١٣٨٦
مقالات
١. جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی، میرفخرائی، محمد جواد، مجلھ حقوقی شماره ١٢
٢. نیکبخت، حمید رضا، تقریرات درس داوری تجاری بین المللی، دانشکده حقوق، دانشگاه شھید بھشتی، نیم سال اول
١٣٨٨- تحصیلی، ١٣٨٩
٣. تقریرات درس مسئوولیت مدنی، عباسلو، بختیار، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق تھران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
٤. روش ھای جبرانی فروشنده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، بیات، بیژن، پایان نامھ کارشناسی ارشد دانشگاه شھید بھشتی،
سال ١٣٨٩
٥. مسئولیت داور، عاشوری، مرتضی، پایان نامھ دفاع شده دوره کارشناسی ارشد،