بررسی انطباق اقدامات رژیم اسراییل بر مصادیق جنایت علیه بشریت در سرزمین‌های اشغالی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده:
حقوق بین الملل کیفری یکی از شاخه های حقوق است که از جمله به بررسی اعمال مجرمانه ای می پردازد که در
یک سطح وسیع و سازمان یافته از سوی سران دولت ها ارتکاب می یابد. یکی از جرایم بین المللی که موضوع حوزه
حقوق بین الملل کیفری می باشد جنایت علیه بشریت است که شامل مصادیق و عناصر تعریف شده و مشخصی
است که از جمله آن هامی توان به قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن ، محبوس کردن ، شکنجه،خشونت های
جنسی، ناپدیدکردن اجباری اشخاص اشاره کرد. جنایت علیه بشریت و تعریف آن امروزه از مبنای عرفی بین المللی
مستحکمی برخوردار است.
در طی چندین دهه اخیر و در اثنای جنگ فلسطین با رژیم اسراییل ، ای ن رژیم مرتکب اقدامات غیرانسانی
بیشماری شده است. در این مقاله با بررسی و تحلیل مصادیق اعمال ارتکابی رژیم اسراییل و تطبیق آن ها بر جنایت
علیه بشریت به نحوی که در اسناد بین المللی منعکس است، و راهکار مقابله با آن هستیم.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

واژه ی جنایات علیه بشریت به طور جسته و گریخته از قرنها پیش مورد استفاده قرار می گرفت ولی در شکل

فعلی آن در سال 1915 به کار رفت. در آن سال سه قدرت بزرگ، یعنی انگلستان، روسیه و فرانسه، در اعلامیه

مشترکی قتل عام ارامنه ترکیه را جنایت علیه بشریت و تمدن نامیده و مرتکبان آن را مسئول دانستند.

 

1

 

پس از جنگ جهانی دوم، دو دادگاه برای محاکمه سران کشورهای متحدین تشکیل شد. دادگاههای نورنبرگ و

توکیو، که در سال های 1945 و 1946 برگزار شد، برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت

علیه صلح تأسیس شدند.

 

2

 

مذاکرات مربوط به دادگاه نورنبرگ، برای محاکمه و به دادگاه کشاندن سران نازی، منجر به آن شد که ماده ای

برای تعریف جنایت علیه بشریت در منشور دادگاه نورنبرگ گنجانده شود.

 

3

 

جنایت علیه بشریت اولین بار در منشور نورنبرگ به عنوان یک جنایت تبیین و در قالب یک سند بین المللی

تعریف شد که مصادیقی از جمله قتل عمدی، ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، تبعید، یاهرعمل غیرانسانی دیگرکه

علیه مردم غیرنظامی قبل ازجنگ یادرحین جنگ ارتکاب یافته باشدویاتعقیب وآزارافرادبه دلایل سیاسی، نژادی

یامذهبی را شامل می شد. بعدها و در سال 1945 ، جنایت علیه بشریت در قانون شماره 10 شورای کنترل مورد اشاره

واقع شد و با افزایش مصادیق، از تکامل بیشتری بهره مند گشت. تا این که نهایتا و متعاقب تکامل و تحولات حقوق

بین الملل، این جنایت در اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی همچون یوگسلاوی ورواندا ودادگاه بین

تعریف جامع تری یافت. (

ICC

) المللی کیفری دایمی

برای آن که جنایت علیه بشریت محقق شود، نخستین شرط آن است که حمله ای رخ دهد که این حمله باید

 

منفک و مجزا از مخاصمه مسلحانه تعریف شود، چرا که حمله ممکن است یک بخش از مخاصمه مسلحانه باشد،

 

اما لزوماً نباید به این مفهوم تعبیر شود.

 

 

 

4

 

رژیم اسراییل در طی چندین دهه اخیر برای تثبیت موقعیت خود در منطقه و گسترش مرزهای خود، به انواع و

اقسام اعمالی که در مغایرت با حقوق بین الملل و حقوق بشری است دست زده است. از جمله اعمالی که این رژیم

به کرات مرتکب آن شده است جنایت علیه بشریت می باشد. ارتکاب اعمالی از جمله، قتل عمد، نابود سازی،

اخراج یا انتقال اجباری، حبس کردن یا محروم کردن شدید دیگری از آزادی جسمانی، شکنجه و تبعیض نژادی از

جمله اقداماتی است که در این مقاله به شرح آن می پردازیم تا به این واقعیت پی ببریم که رفتارهای رژیم اسراییل

برای حفظ و بقای موجودیت خود، مصداق بارز جنایات بین المللی است.

قابل ذکراست که درکنارارتکاب ای ن جنای ت ازسو ی رژی م اسراییل ، سایرمصاد یق جنای ات ب ین الملل ی

1

 

. حسین ،میرمحمدصادقی،دادگاهکیفریبینالمللی،تهران،نشردادگستر.ص 102

 

2

 

. Faustin Z. Ntoubandi. ٢٠٠٧. Amnesty for Crimes Against Humanity Under International Law.

Netherlands

 

 

.

p٢۶۶

 

3

 

. Machteld Boot. ٢٠٠٢. Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine

Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court. School Of Human Right

 

Research. P١٠

 

 

4

 

.Human Right Watch. ٢٠٠۶. Genocide, War Crimes, and Crimes Against Humanity: A Topical

Digest of the International Criminal Tribunal for the Former Yogoslavia. New York. P ١٩۶

 

 

نیزدرسرزمین های اشغالی محقق شده که ازجمله آن هامی توان به جنایت نسل کش ی وجنای ت جنگ ی اشاره کرد .

کشتارمردم مظلوم فلسط ین وبه آتش کشاندن مزارع وتخری ب خانه ها و ... درراستا ی ارتکاب نسل کش ی

هدفمندومشخص مقامات رژیم اسراییل بود، که در این مقاله به جهت موضوع عنوان شده ، ازشرح آن خوددار ی

نموده و صرفاً به تبیین موارد انطباق با جنایات علیه بشریت اکتفا می کنیم.

پس از جنگ جهانی دوم این جرایم، به عنوان یکی از سه دسته جنایات قابل تعقیب، در ماده 6 منشور دادگاه

قانون دهم شورای کنترل متفقین

II

نورنبرگ تعریف شدند. همین تعریف با تغییراتی در ماده 5 منشور توکیو و ماده

مورد استفاده قرارگرفت. در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در 1993 و رواندا در

 

1994 نیز به جنایت علیه بشریت و تعریف آن ها پرداخته شد.

 

 

 

5

 

قابل ذکر است که در دادگاه نورنبرگ، جنایت نسل کشی به عنوان بخشی از جنایت علیه بشریت قلمداد می شد،

اما بر طبق اساسنامه ی روم، جنایت نسل کشی به عنوان یک جنایت مجزا از جنایت علیه بشریت تفکیک شد.

 

6

 

علیرغم عدم امضا و تصویب اساسنامه رم بوسیله رژیم اسراییل، نه تنها اساسنامه رم را می توان سندی معتبر برای

تعریف و تبیین جنایت علیه بشریت دانست؛ بلکه می توان دیوان بین المللی کیفری را مرجعی صالح در جهت

بررسی جنایات صورت گرفته از سوی رژیم اسراییل دانست.

زیرا دیوان کیفری بین المللی، علاوه بر صلاحیت محاکمه و تعیین مجازات برای اشخاص حقیقی تابع دول

عضو و جنایات بین المللی ارتکابی در سرزمین دول عضو مطابق ماده 12 اساسنامه، ممکن است با ارجاع شورای

امنیت در قالب ماده 13 در خصوص جنایات ارتکابی در خارج از سرزمین دول عضو و غیر از اتباع دول عضو نیز

اعمال صلاحیت کند.

شورای امنیت برای اولین بار در سال 2005 طی قطعنامه شماره 1593 ، موضوع جنایات بین المللی ارتکابی در

دارفور سودان را به دادستان دیوان ارجاع نمود.

طبق توضیحات ارایه شده، و با عنایت به آن که تا نگارش این مقاله، 122 کشور به عضویت دیوان بین المللی

کیفری درآمده اند، باید عنوان داشت که امروزه بر طبق قواعد عرفی حقوق بین الملل، اصول کلی حقوق و هم چنین

منشور لندن، جنایت علیه بشریت به عنوان یکی از اصول قواعد آمره شناخته می شود.

7

ضمن آن که تعقیب و محاکمه

مقامات رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی کیفری به لحاظ نظری و حقوقی، امکان پذیر و موجه می باشد، چرا

 

که وجود صلاحیت جهانی یکی از اقداماتی است که جامعه بین المللی آن را در خصوص جنایت علیه بشریت

 

لحاظ نموده تا با قاطعیت در مقابل ارتکاب این جنایت بایستد. قابل ذکراست که وجود صلاحیت جهانی در نظام

 

عرفی حقوق بین الملل در خصوص جنایت علیه بشریت در رأی دادگاهی که در اسراییل در سال 1962 ، برای

 

محاکمه یکی از افسران گشتاپو صادر شد، مورد تأکید واقع شده است.

 

 

8

به همین دلایل می توان اساسنامه دیوان بین

المللی کیفری را به عنوان ملاکی در جهت بررسی جنایات صورت گرفته از سوی رژیم اسراییل مورد توجه قرار

 

 

5

 

. حسین، میرمحمدصادقی، دادگاه کیفری بین المللی، تهران، نشردادگستر. ص 102

 

٦

 

. Larry May. ٢٠٠۵. Crimes Against Humanity: A Normative Account. Cambridge University Press. P

 

٧

 

۶ . M. Cherif Bassiouni. ٢٠١١. Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary

Application. Cambridge University Press. P ٢۶٣

 

 

8

 

. Mark Lattimer, Philippe Sands. ٢٠٠٣. Justice for Crimes Against Humanity. Hart Publishing,

Oxford And Portland , Oregon. P ۵

 

 

داد.

7 اسناسنامه دادگاه کیفری بین المللی یازده فقره از انواع جنایات علیه بشریت را برشمرده که تعداد ( ماده ( 1

آن ها بیشتر از جرایم مندرج در محکمه نورنبرگ است:

الف) قتل عمد

ب) نابودسازی

ج) برده گیری

د) اخراج یا انتقال اجباری جمعیت

ه) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید دیگر از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین

الملل ایجاد شود

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر شکل دیگر

خشونت جنسی همسنگ با این موارد

ح) آزار مداوم هرگونه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی به

معنای مذکور در بند 3 یا براساس سایر معیارهایی که بالاتفاق در حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است در

ارتباط با هر عملی که در این بند به آن اشاره شده یا هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

ی) تبعیض نژادی

ک) اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا تمامیت

جسمی یا روحی صورت پذیرد.

 

9

 

اینک به بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی رژیم اسراییل در ارتکاب جنایت علیه بشریت می پردازیم.

-1 قتل عمد:

قتل یکی از موارد مشترک در میان جنایت علیه بشریت و نسل زدایی است و هر چند در متن انگلیسی که مربوط

به معنای کشتن استفاده شده و در ماده 7

“killing”

به ماده 6 می باشد و جنایت نسل زدایی را معرفی کرده از واژه

استفاده شده است.

 

 

“murder”

از واژه قتل عمدی

قتل که نقطه مقابل حیات می باشد در همه نظام های حقوقی به عنوان سنگین ترین جرم لحاظ شده است.

 

از زمان آغاز انتفاضه مسجد الاقصی در سال 2000 تا اواخر سال 2011 ، تعداد شهدای فلسطینی در حدود

 

7500 نفر بود.

 

کمتر هفته ای است که در آن چند کودک و پیر و جوان و زن و مرد فلسطینی مورد تهاجم نیروهای رژیم

 

صهیونیستی واقع نشده باشد و به شهادت نرسیده باشد.

 

843 فلسطینی به شهادت رسیدند که از این میان 179 شهید، ، تنها در سال اول انتفاضه اول یعنی در سال 1987

 

کودک و نوجوان زیر 18 سال بودند.

 

 

9

 

. محمد جواد، شریعت باقری، اسناددیوان کیفری بین المللی، چاپ دوم، تهران، نشرجنگل، 1390

 

آمار زیر شاید بازگو کننده عمق فاجعه و میزان بی رحمی و وحشیگری رژیم صهیونیستی در جریان انتفاضه اول

باشد:

سازمان ها و مراکز مدافع حقوق بشر آمارهای بلند و بالایی را از تعداد شهدا و مجروحان فلسطینی تهیه نموده اند.

تعداد شهدا در سال اول به 843 شهید رسید. از این میان، 578 تن توسط نیروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به

شهادت رسیدند. 23 تن توسط شهرک نشینان صهیونیست، 22 فلسطینی به دلیل جلوگیری نیروهای صهیونیستی از

ادامه ی حرکت آمبولانس جان سپردند. 30 تن در عملیات شهادت طلبانه به شهادت رسیدند. حداقل 247 شهید از

نوار غزه، حداقل 376 شهید از کرانه باختری، 13 شهید از مناطق 1948 ، حداقل 63 تن هم به دلیل محاصره مناطق

شهید شده اند که مشخصات کاملی از آن ها در دست نیست. در میان شهدا 4 پزشک و 6 امدادرسان وجود دارند .

179 شهید کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هستند. 60 تن از این تعداد کودکان زیر چهارده سال می باشند. 81 شهید

بین 15 تا 18 سال داشتند. 6 شهید زیر چهار سال بودند. بین شهدا 97 دانش آموز بودند. 17 کودک نیز دچار مرگ

مغزی هستند. 36 زن بین شهدا دیده می شوند.

(با آغاز انتفاضه اول در سال 1987 تنها در نابلس 141 زن به شهادت رسیده اند .) 26 تن از این زنان توسط

نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند. 169 تن از فلسطینیان بر اثر بمباران و گلوله باران صهیونیستی

به شهادت رسیده اند. 73 تن از مجاهدین فلسطینی توسط جوخه های مرگ و یا چرخبالها و بمباران هواپیماهای

میان بسیاری از اعضای جنبش جهاد اسلامی فلسطین و به » جنگی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند که از آن

خصوص فرماندهان سرایا القدس شاخه نظامی این جنبش و شاخه نظامی جنبش حماس و شاخه نظامی فتح دیده

می شوند. هم چنین تعدادی از فرماندهان گروهان های دیگر هم دیده می شوند که در ر أس آن ها ابوعلی مصطفی

رهبر جنبش خلق برای آزادی فلسطین بود. 113 کارگر فلسطینی به دست نیروهای صهیونیستی به شهادت رسیدند.

30 تن از مجاهدین نیز در عملیات شهادت طلبانه یا حین انجام عملیات مختلف به شهادت رسیده اند . 3 خبرنگار

فلسطینی هم هنگام پوشش خبری انتفاضه به شهادت رسیدند. براساس اطلاعات موجود، محمد الدره در آغوش پدر

به شهادت رسید در حالی که سامبر طبنجه در حال بازی در حیاط منزلشان، ابو دراج در اتاق خواب و برروی

تختخواب خود به شهادت رسیدند. در این میان باید از ایمان حج و کم سن وسال ترین شهید فلسطینی نام برد، این

نوزاد در هنگام شهادت تنها سه ماه سن داشت.

 

10

 

(2000/9/ 2005 ) از آغاز انتفاضه الاقصی ( 29 /6/ 1384 8 /3/ طبق گزارش مرکز اطلاع رسانی ملی فلسطین ( 18

2005 چهار هزار و 32 فلسطینی کشته و 44 هزار و 666 نفر زخمی شده اند. از تعداد مجروحین 8 هزار /6/ تا تاریخ 8

و 435 نفر که به طور سرپایی مداوا شده اند، کسر شده است. تعداد کودکان فلسطینی کشته شده در این مدت 750

نفر هستند. به علاوه 732 نفر که 262 نفر آن ها زن بودند در جریان حمله اسراییل به منازلشان کشته شده اند. از آغاز

انتفاضه الاقصی تاکنون 344 نفر از نیروهای امنیتی فلسطین، 817 دانش آموز و معلم نیز کشته شده اند.

 

2

 

در طی این چند دهه شخصیت های برجسته و مهمی به واسطه ترورهای هدفمند مقامات رژیم صهیونیستی به

شهادت رسیدند که از جمله آن هامی توان به اشخاص زیر اشاره کرد.

"

وائل زواتر" متفکرمشهور فلسطینی و نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین در ایتالیا و "قصام کنفانی"

نویسنده

 

10

 

. مجید. صفاتاج، فرهنگ جامع فلسطین، جلداول، چاپ اول، تهران، نشرسفیراردهال، 1387 . ص 464

2. همان. ص 466

 

 

، و روشنفکر فلسطینی در سال 1972 ،

"وادیه حداد"

عضوارشد جبهه ی خلق برای آزادی فلسطین در سال 1978

 

"

مامون مراییش" مقام ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1983 ، "خالد نزال"

دبیر جبهه دموکراتیک برای

آزادی فلسطین در سال 1986 ،

 

 

"خلیل الوزیر" رهبر ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1988 ، "

حانی

عابد

 

 

" روزنامه نگاری که با جهاداسلامی رابطه داشت در سال 1944 ، "فتحی شقاقی "

بنیانگذار جنبش جهاد

اسلامی در سال 1995 ،

 

 

"یحیی عیاش" یکی ازفرماندهان نظامی حماس در سال 1996 ، "صلاح دروازه"

عضو ارشد

جهاداسلامی ،

 

 

"جمال منصور" یکی ازاعضای ارشد سیاسی حماس، "عماد ابوصنینه "

یکی ازاعضای جنبش

فتح،

 

 

"محمودابوحنود" نظامی ارشد حماس در سال 2001 ، صلاح شهادا" رهبرحماس و "راید کرمی"

یکی ازرهبران

نظامی جنبش فتح در سال 2002 ،

 

 

" ابراهیم مقادم"

یکی از بنیانگذاران حماس ویکی ازفرماندهان ارشد نظامی در سال

2003 ،

 

 

"شیخ احمدیاسین" بنیانگذار حماس و "عبدالعزیزرنتیسی" یکی ازبنیانگذاران حماس در سال 2004 ، "

جمال

ابوسمهدانه

 

 

" بنیانگذار کمیته مقاوت مردمی و وزیرامور داخلی حماس در سال 2006 ، "نزارریان "

فرمانده ارشد

نظامی حماس و

 

 

"سعیدصیام" وزیرامورداخلی حماس وعضو شورای قانونگذاری فلسطین در سال 2009 ، "

محمود

المبحوح

 

 

" رهبرارشدحماس در سال 2010 ، " زهیرالقیصی" رهبرمقاومت مردمی غزه و "احمدجباری

"

 

رهبرنظامی حماس در سال 2012 اشاره کرد.

 

11

 

-2 نابود سازی:

عنوان کننده عملی است که با هدف از بین بردن گروه خاصی ارتکاب می یابد

(Extermination)

نابوسازی یا

و نتیجه حاصل از این عمل نباید صرفاً به کلیت جمعیت محول شده باشد، بلکه چنان چه عمل مرتکب با قصد

 

نابودسازی همراه باشد و دامنه آن به هر دلیلی محدود به تعدادی از افراد آن گروه یا جمعیت شود، عمل ارتکابی از

 

خصوصیات جرم نابودسازی برخوردار است. ضمن آن که در این نوع عمل مجرمانه، همانطور که در بند 2 ماده 7 و

 

در توضیح نابودسازی و مصادیق آن عنوان شده، نابودسازی می تواند شامل اعمالی باشد که نتیجه آن نه به صورت

 

آنی، بلکه به صورت درازمدت بروز کند.

 

حمله ی گسترده به روستاها و قتل عام غیرنظامیان در راستای تحقق هدف اسراییل در نابودسازی ملت فلسطین

 

انجام می شد.در سال 1948 سیاست اسراییل عملاً معطوف به تجاوز به روستاها و شهرک ها بود تا از این طریق بتواند

 

مرزهای خود را به بیش از آن چه که در قطعنامه 181 مشخص شده بود گسترش دهد و در راستای همین سیاست

 

بود که نیروی خود را متمرکز کرد تا با انواع و اقسام اقدامات غیر انسانی از جمله تخریب روستاها و آتش زدن

 

مزارع و تخریب باغات و مراتع وکشتن مردم بی سلاح فلسطین به بسط مرزهای خود اقدام ورزد.

 

به عنوان مثال کشتار دیریاسین یکی از هزاران اسنادی است که تاریخ، آن را در ظالم بودن رژیم صهیونیستی و

 

بر مظلوم بودن ملت بیگناه فلسطین به گواهی گرفته است.

 

در سپیده دم روز جمعه 9 آوریل 1948 ، کماندوهای ایرگون (شاخه ای از شبه نظامیان صهیونیسم ) به رهبری

 

مناخم بگین

 

 

( 12 ) و با همکاری شبه نظامیان لهی( 13 )

به روستای دیریاسین با 750 سکنه حمله کردند . این حادثه چند

و تمامی ساکنان این روستا (

 

 

www.deiryassin.org) هفته قبل از پایان قیمومت انگلیس بر فلسطین اتفاق افتاد

14

 

11

 

. http://www.qodsna.com

 

١٢

. Menachem Begin ١٣. Lehi or Stern Gang ١٤

. http://www.deiryassin.org/mas.html

 

از جمله زنان و کودکان قتل عام شدند.

کشتار دیریاسین تنها مصداق نابودسازی فلسطینیان نبوده است. دراقدامی دیگر نیروهای نظامی تحت رهبری موشه

دایان

4

بین 80 تا 100 نفر از سکنه غیرنظامی و بی دفاع روستای الدوازیما واقع در تپه هبرون را قتل عام کردند و

اجسادشان را در گودال انداختند. بعضی از بچه ها به جهت اصابت ضربات چماق بر روی سرشان کشته شدند.

 

 

 

5

 

یکی از جدیدترین اقدامات اسراییل در کشتار مردم مظلوم فلسطین، مربوط به بحران غزه است . حمله

نظامی اسراییل به نوار غزه در تاریخ 27 دسامبر 2008 است که به کشته شدن بیش از 1000 فلسطینی بیگناه منجر

شد . این اقدامات موجب شد تا ریچارد گلدستون رییس کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،

در گزارش خود اسراییل را برای هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی و بیمارستان ها و مدارس و کشتار غیرنظامیان و

استفاده از سلاح های حاوی فسفر سفید به جنایت جنگی متهم کند. به دنبال آن شورای حقوق بشر سازمان ملل

اقدامات اسراییل را نقض فاحش حقوق بشری معرفی کرد.

A/HRS/S-٩/ متحد با تصویب قطعنامه

٢

 

با وخیم شدن اوضاع انسانی در نوار غزه، شورای امنیت سازمان ملل متحد، به صورت فوق العاده تشکیل جلسه

داد اما پس از سه دور مذاکره فشرده، به دلیل حمایت های آمریکا از رژیم اسراییل، حتی نتوانست یک بیانیه هم

صادر کند.

-3 اخراج یا انتقال اجباری:

اخراج یکی از جرایمی است که پیش از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در قسمت سوم ماده 6 منشور

نورنبرگ، قسمت 3 ماده 5 منشور توکیو، در قسمت 3 بند د ماده 3 اساسنامه دیوان رواندا، در قسمت 4 ماده 5

اساسنامه یوگسلاوی سابق، به عنوان جنایت علیه بشریت معرفی شده است.

اخراج یا انتقال اجباری نمونه دیگری از جنایاتی است که در سرزمین های اشغالی تحقق یافته است.

تعداد فلسطینی هایی که توسط رژیم صهیونیستی با سیاست پاکسازی نژادی و کشتار دسته جمعی و قتل عام

مردم غیرنظامیان با استفاده از حملات هوایی و خونریزی آواره شده اند، حدود 750.000 هزار نفر آواره فلسطینی

رسیده که در حال حاضر تعداد این آوارگان به بیش از 5 میلیون نفر می رسد که اسامی همه آن ها تماماً در اسناد

آژانس کار و امداد پناهندگان فلسطینی (آنروا) به ثبت نرسیده است. زیرا تعداد اسامی آوارگان ثبت شده در آنروا در

نوامبر 1999 بالغ بر 3677882 نفر می باشد .این آمار با توجه به محدودیتی که از تعاریف آواره از سوی آژانس ایجاد

شده تعداد کثیری از فلسطینی های ساکن کشورهای غربی به ویژه آوارگان فلسطینی را که در کشورهای اروپایی و

آمریکایی زندگی می کنند شامل نمی شود.

 

 

 

15

 

 

تخلیه اجباری در نیمه فوریه 1948 شروع شد وقتی سربازان یهودی در تخلیه 5 روستای فلسطینی در یک روز

توفیق یافتند. روز دهم مارس 1948 برنامه دالت تصویب شد. هدفهای اولیه این برنامه مراکز شهری فلسطین بودند

که کلا تا آخر آوریل اشغال شده بودند. حدود 250 هزار نفر فلسطینی از این محل ریشه کن شدند، که با چندین

کشتار جمعی همراه بود که جالب توجه ترین آن ها کشتار جمعی دیریاسین بود.

 

 

 

16

 

 

۵

۴.

. Moshe Dayan http://www.counterpunch.org/٢٠٠۴/٠۵/١٣/the-deir-yassin-massacre/

 

15

 

. معلم، محمد، حق بازگشت و جبران خسارت فلسطینیان در تشکیل کشور فلسطین، نشر میزان، 1392 . ص 66

 

16

 

. ایلان پایه، پاکسازی قوم فلسطین، مترجم: سید مصطفی نبوی، چاپ اول، تهران، انتشارات مگستان، 1390 . ص 96

 

سرنوشت شهرهای یافا، حیفا، صفاد، طبریه و بسیاری شهرهای دیگر مشمول این سیاست شد .

 

17

 

اقلیت یهودی

ساکن در فلسطین با اعمال زور و توسل به خشونت، ناقض تمامیت ارضی فلسطینیان و استقلال سیاسی مسلمانان و

 

اقلیت عرب مسیحی فلسطین می باشند.

 

 

 

 

 

 

18

 

 

از زمانی که بیت المقدس شرقی در سال 1967 به اشغال اسراییل درآمد، هدف اسراییل ایجاد وضعیت

جغرافیایی و جمعیتی خاصی بود تا بدین وسیله بتواند هر واکنشی را برای به چالش کشیده شدنش در این منطقه

خنثی کند. برای نایل گشتن به این هدف، اسراییل تلاشهایی را برای افزایش جمعیت یهودیان و کاهش جمعیت

فلسطینیان ساکن در این منطقه به کار گرفته است.

در سال 2010 ، جمعیت بیت المقدس در حدود 788052 نفر تخمین زده شده است که از این میان 504179 نفر

یهودی ( 64 %) و 283837 نفر فلسطینی ( 36 %) می باشند.

اسراییل با توسل به اقداماتی به این هدف رسیده است که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

1 تفکیک و مجزا کردن بیت المقدس شرقی از کرانه باختری رود اردن به وسیله شهرک سازی و ایجاد دیوار

حایل

2 سلب مالکیت از مالکان فلسطینی، شهرک سازی و تخریب منازل

3 حذف خدمات اجتماعی و اقامتی برای فلسطینیانی که حداقل به مدت 7 سال در خارج از این منطقه زندگی

کرده اند یا کسانی که قادر بودند ثابت کنند که محل زندگیشان در بیت المقدس شرقی واقع شده است.

4 تقسیم ناعادلانه بودجه بین دو بخش از شهر، با سیاست ایجاد آثار زیانبار بر زیربنا و خدمات شهری در بیت

المقدس شرقی

 

 

 

19

 

 

در طی 45 روز، قبل از 15 می 1948 ، حدود 170 شهرک و روستا با جمعیت 380000 نفر خالی از سکنه

شدند.

 

 

 

20

 

 

حمله نیروهای یهو دی به دهکده ها و شهرهای عمدتاً عرب نشین، عملیات تروریستی بازوهای

نظامی صهیونیست های افراطی (گروه ایرگون و لهی) علیه غیرنظامیان، جنگ روانی و ایجاد جو عمومی رعب و

وحشت از جمله عوامل برجسته ای است که در گزارش های ارتش اسراییل در جمع بندی مهاجرت فلسطینیان به

آن ها اشاره شده است.

نکته درخور توجه آن است که بیش از نیمی از کل هفتصد هزار آواره فلسطینی محل سکونت خود را پیش از

اعلام موجودیت کشور اسراییل و متعاقب آن حمله ارتش های عرب به اسراییل و در گرفتن جنگ ترک کرده بودند.

-4 حبس کردن یا محروم کردن شدید دیگری از آزادی جسمانی:

محبوس کردن یا محروم کردن شدید دیگری از آزادی جسمانی یکی دیگر از موارد نقض فاحش حقوق بشر و

حقوق بین الملل است که در زمره عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می شود .این جنایت در ماده 5 بند 5

17

 

 

 

. Pappe, Ilan.٢٠٠۴, A History of Modern Palestine. Published in the United State Of America By

Cambridge University

 

 

 

18

 

 

 

. A.M, Mohiaddin Alwaye.١٩۶٩. international law and justice call for the liberation of palestine from

zionist occupation. Al-azhar Magazine

 

 

 

19

 

 

 

. http://www.btselem.org/jerusalem

 

 

20

 

 

 

. www.aljazeera.com/indepth/opinion/٢٠١٢/٠۴/٢٠١٢۴٩١٢۵۶۵۶٣۴٢٩۶٠.html

 

 

اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق و ماده 3 بند 5 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا نیز مورد کاربرد واقع

شده است. حبس یا زندانی کردن که در بند ه ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به آن اشاره شده عبارتست

از حبس هایی که برخلاف اصول آیین دادرسی عادلانه و بدون طی شدن روند قانونی اعمال می شود.

در مواردی متهمین بیش از 8 روز تا پیش از محاکمه در دادگاه نظامی در بازداشت به سرمی برند. به علاوه قوانین

ظالمانه و سخت گیرانه مانع ملاقات متهم با وکیل می شوند و مقامات الزامی در مکتوب کردن بازجویی ها ندارند.

 

 

 

21

 

 

همسر یکی از فلسطینیان دربند اسراییل در گفتگو با روزنامه گاردین ماجرای دستگیری همسرش را به این نحو

توضیح می دهد:

در ساعت 3 بامداد منزل ما واقع در منطقه حیفا مورد تهاجم پلیس و نیروهای امنیتی واقع شد .امیر، من و دو »

دختر 12 و 17 ساله ام با صدای کوبیده شدن درب منزل از خواب پریدیم و پیش ازاین که ما فرصت کنیم که

چشمهایمان را باز کنیم نیروهای امنیتی امیر را دستگیر و با خود بردند.

امیر به مدت 12 روز در مرکز بازرسی سرویس امنیتی در شهر پِتَخ تیکْوا

 

( 1)

 

بازداشت بود و حقوق اولیه او منطبق

با قوانین بین المللی و داخلی از جمله حق ملاقات با وکیل و داشتن دکتر مستقل مورد نقض واقع شده بود. وی در

 

ادامه گفتگو از شرایط سخت دوره بازداشت و شکنجه و آزارهای جسمانی امیر می گوید واین که امیر در 27

 

 

 

2

 

 

 

«. می 2010 به جرم جاسوسی برای حزب ا... به زندان محکوم می شود

-5 شکنجه:

 

یکی از اعمالی که همواره با اخلاق و وجدان بشریت در تضاد و تعارض بوده و موجبات دغدغه خاطر بسیاری

 

از حقوقدانان و آزادی خواهان را در سرتاسر جهان فراهم نموده است، مساله شکنجه بوده است.

 

شکنجه در ابتدا نه تنها امر مذمومی به حساب می آمد، بلکه یکی از روشهای رایج و متداول برای اعتراف گیری

 

محسوب می شد. اما با ظهور ادیان الهی و دین مبین اسلام، عمل شکنجه به عنوان یکی از اعمال ناپسند و مذموم

 

شناخته شد. هر چند هیچگاه در طول تاریخ این عمل متوقف نشده، اما با رشد و ظهور مفاهیم والای حقوق بشر و

 

حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون های لاهه و ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه و میثاق بین المللی حقوق مدنی

 

و سیاسی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و حتی در اسناد و کنوانسیون های منطقه ای از جمله در کنوانسیون اروپایی

 

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا » حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و به طور خاص در

 

سازمان ملل متحد در سال 1984 و کنوانسیون حمایت از همه « مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده

 

اشخاص تحت شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی مصوب 1975 مجمع عمومی

 

 

 

 

1,2

 

جامعه جهانی مذموم بودن عمل

شکنجه را بیش از هر زمان دیگری درک کرد.

 

در ماده یک کنوانسیون منع شکنجه مصوب سال 1984 شکنجه به عنوان عملی تعریف شده که به واسطه تحمیل

 

درد یا رنج شدید، اعم از جسمی یا روانی و به صورت عمدی در جهت نایل شدن به اهدافی همچون کسب

 

اطلاعات یا گرفتن از آن فرد یا شخص ثالث یا مجازات آن فرد به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده و

 

یا به جهت ارعاب آن شخص برای ارتکاب عملی از سوی قربانی شکنجه با ثالث و یا به هر دلیل تبعیض آمیزی

 

 

 

٢١

 

. http://dissidentvoice.org/٢٠١٠/٠٢/human-rights-abuses-in-israel-and-occupied-palestine/ ٢.

 

Petah Tikva

١. http://www.theguardian.com/commentisfree/٢٠١١/jan/٣١/israel-palestinian-human-rights-abusessecurity

 

٢. The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

 

 

 

وارد شده است.

رژیم صهیونیستی که در 22 اکتبر 1986 این کنوانسیون را امضا نموده و در 3 اکتبر 1991 ، آن را تصویب نموده

است در طی چندین دهه به کرات و مستمراً به ابزار شکنجه نظامیان و غیرنظامیان فلسطینی توسل جسته است .

شیوه های شکنجه در اسراییل ابتکاراتی جدید در دنیا محسوب می شوند که نشان دهنده مدلهایی است که تمام

نشانه های انسانیت در آن از بین رفته و نمودهای جنایت جایگزین آن ها شده است.

یکی از شیوه های رایج شکنجه در زندان های اسراییل روش شبح است که بسیار دردناک است. براساس آمار 87

درصد از بازداشت شدگان این شکنجه را چشیده اند. در این روش شخص بازداشت شده برای مدتی طولانی آویزان

می شود. از شیوه های دیگری که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، نشاندن زندانی بر روی یک صندلی کج است ت ا

فشار فزاینده ای بر ستون فقرات او وارد شود. ضربه زدن به سینه و اعضای حساس بدن، تکان دادن شدید تا حد بهم

ریختگی روانی و بی هوشی در اثر تکان خوردن مغز و لخت کردن شخص در سرمای شدید در وسط برفها و

ریختن آب سرد بر روی بدن از دیگر روشهای شکنجه است.

 

 

 

22

 

 

درکنفرانسی مطبوعاتی به مناسبت روزجهانی مبارزه باشکنجه که مصادف با 26 ماه ژوئن « عطا الله ابوالسبح »

هرسال است، گفت که رژیم صهیونیستی از 90 شیوه ممنوعه شکنجه علیه اسرای فلسطینی دربندزندان های این رژیم

استفاده می کندو 99 درصداسرای فلسطین نیزتحت این شکنجه هاقرارگرفته اند.

ابوالسبح تشریح کردکه سیاست های شکنجه وحشیانه علیه نزدیک به 4700 اسیرفلسطینی به اوج خودرسیده، به

گونه ای که اسرای فلسطینی هماکنون درشرایطی سخت وطاقت فرساتحت بازداشت هستندوازابتدایی تر ین حقوق

وخواسته خودوحتی درمان وغذای مناسب نیزبرخوردارنیستند.

وی اشاره کردکه اسرای فلسطینی ازنخستین لحظات بازداشت تادیگرمراحل تحقیق وحتی درزندان های رژیم

صهیونیستیت حتی وحشیانهترین شیوه های شکنجه ممنوعه قرارمی گیرند، علاوه بر ای ن بسیاری ازآن هاازملاقات

باخانواده های خودمحروم هستندوبه پرداخت جریمه های مالی سنگین محکوم می شوند.

ابوالسبح ازاتحادیه عرب خواست این مساله رادرعرصه های قانونی فعالسازی کرده وموضوع شکنجه اسرای

فلسطینی رادردادگاه های بین المللی مطرح وازپذیرش فلسطین درسازمان ملل متحدبه عنوان دولت غیرعضوناظرکه

امکان تنظیم دادخواست قضایی علیه سران جنایتکاررژیم صهیونیستی رامی دهد، نهایت بهره راببرد.

 

 

 

23

 

 

شرایط ناگوار و اسف بار زندان های رژیم صهیونیستی که فارغ از هرگونه نظارت بین المللی و به دور از هر

گونه کنترل از سوی جوامع بین المللی و گروههای حقوق بشری اداره می شود، گواه بارزی از شکنجه های

سیستماتیک و تحت کنترل و برنامه ریزی شده می باشد.

وزارت اموراسیران وآزادگان فلسطین باارایه گزارشی به مناسبت روزجهانی مبارزه باشکنجه آورده است: شکنجه

زندانیان دربنداسراییل فقط به گرفتن اعتراف ازآن هاخلاصه نمی شود، بلکه برای لگدمال کردن کرامت وانسانیت

آن هاست.

دراین گزارش ذکرشده است: نشانه بارزشکنجه های غیرانسانی اسراییلی تصاویرگرفته شده به وسیله نظامیان

است که نشانمی دهدچشمان اسیران رابسته وباشرایط تحقیرآمیزی باآن هارفتارمی کنندوبه شکنجه اسیران فلسطینی

1. سویدان، طارق، دایره المعارف مصور تاریخ یهود و صهیونیسم، 1391 ، ترجمه زهرا یگانه، تهران، نشر سایان، 1391 .ص 353

٢٣

 

 

 

. www.farsnews.com

 

 

افتخارمی کنند.

علاوه بر این، براساس یک گزارش قضایی دراسراییل، شکنجه، عملیات عذاب روحی وتحقیربازداشت شدگان

ونیزشرایط غیرانسانی سلولهای کثیف وتاریک وجه غالب ومشترک بیشترزندان های اسراییل ( 30 زندان وبازداشتگاه)

است.

این گزارش توسط دادستان کل رژیم اسراییل صادرشده وشامل شهادت هایی درباره اعمال ورفتارهایی است که

درداخل زندان هاوبازداشتگاه هادرحق زندانیان وبه خصوص کودکان فلسطینی اعمال می شود.

مقامات زندان های اسراییل کودکان رابرای ساعتهابه میله اسارت می بندندوبه آنان حمله می کنندوسگهارابه

جانشان می اندازندوعناصریگان

 

"نحشون"

 

برای ترساندن آن هابه هنگام انتقال شان به دادگاه هرجنایتی رامرتکب

می شوند.

 

در این گزارش، فصلی به زندان

 

 

 

 

" اوفک"

 

ویژه کودکان اختصاص یافته ودرآن برشکنجه بسیارخشن وبیرحمانه

آنان علاوه برتحقیروسرکوب ذلت بارهرروزه کودکان فلسطینی تاکیدشده است.

 

صرفنظرازشکنجه مردم فلسطین توسط صهیونیستهاآن چه موجب نگرانی در این باره است سوءاستفاده رژیم

 

صهیونیستی ازکودکان فلسطینی وتجاوزبه آن هاست. درهمین رابطه گروه حقوق بشربین المللی دفاع ازکودکان

 

می گوید، 5 کودک فلسطینی پس ازبازداشت ازسوی سربازان اسراییلی موردسوءاستفاده جنسی قرارگرفته اند.

 

این گروه حقوق بشربااشاره به این که برخی ازکودکان فلسطینی درزندان های اسراییل موردشکنجه قرارمی گیرند،

 

اعلام کرد، کودکان فلسطینی به صورت غیرقانونی درزندان های اسراییلی نگهداری می شوند.

 

 

 

 

 

 

24

 

 

6) تبعیض نژادی:

تبعیض نژادی عبارتست از هرگونه اقدام و رفتاری که به واسطه آن یک گروه بر گروه دیگر به لحاظ بهره مندی

از حقوق، فرصت ها و امکانات متمایز می شوند و از حقوق، فرصت ها و امکانات بیشتری به صورت ناعادلانه و

صرفاً به واسطه تعلق به گروه خاص، بهره مند تر یا محروم ترمی گردند.

تبعیض نژادی در معاهدات و اسناد بسیاری مورد اشاره واقع شده است که از جمله آن هامی توان به اعلامیه

مورخ چهاردهم دسامبر 1960 راجع به اعطای استقلال به کشورهاوملل مستعمره (قطعنامه 1514

دوره پانزدهم مجمع عمومی )، اعلامیه مورخ بیستم نوامبر 1963 ملل متحد (قطعنامه 1904 دوره هیجدهم مجمع عمومی )

راجع به رفع هرنوع تبعیض نژادی ، معاهده مربوط به رفع تبعیض درموردشغل وحرفه مصوب سازمان بین المللی کاردرسال

1958 ، قراردادمربوط به مبارزه باتبعیض نژادی درزمینه تعلیم که ازطرف سازمان فرهنگی وعلمی وتربیتی مل ل متحد

(یونسکو) درسال 1960 و هم چنین درکنوانسیون بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی مصوب 21 دسامبر 1965

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اشاره کرد.

در ماده 7 اساسنامه دیوان به ایجاد فشار و سلطه منظم توسط یک گروه نژادی بر یک گروه یا گروههای نژادی

دیگر و ارتکاب آن اعمال به قصد حفظ و نگهداری آن رژیم تعریف شده است.

تبعیض نژادی یکی دیگر از موارد بارزی بود که صهیونیست ها علیه مردم مظلوم فلسطین اعمال کردند . رژیم

نژادپرست و آپارتاید صهیونیستی در طی چند دهه اخیر به هر نحو ممکن درصدد تضییع حقوق اعراب و اقلیت

١. http://www.shafaf.ir/fa/news/

 

حقایقی- تلخ- درباره- شکنجه- فلسطینیان- تصاویر

 

/ ۶٣٠۴۴

 

 

فلسطینی بوده است.

در واقع اسراییل حقوق اساسی شهروندان عرب خودرانقض می کندوحتی فعالان یهودی بارفتارهای خشن

وناگواری مواجه هستند. اینگونه اقدامات دراسراییل درواقع بازتابی ازسیاست های رسمی این رژیم است.

وضعیت فلسطینیان درمناطق اشغالی به مراتب بدتراست. فلسطین وبه ویژه نوارغزه بزرگترین زندان روبازجهان

است. ازسال 1948 میلادی تاکنون فلسطینیان هرنوع توهین، تحقیروجنایت علیه بشریت رامتحمل شدندوآن هاروزانه

باسوءاستفاده وبدرفتاری های زیادی مواجه هستند.

سی ام سپتامبرگذشته مرکزعداله که مرکزحقوقی دفاع ازحقوق اقلیت اعراب دراسراییل است، گزارشی رابرای

ارایه درنشست دورهای بازبینی شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد درتاریخ 29 اکتبر 2013 تهیه کرد.

عداله در این گزارش اعلام کرداسراییل قانون اساسی ندارد. هیچ یک ازقوانین اسراییل متضمن حق برابری ویامنع

تبعیض نژادپرست انه مستقیم وغیرمستقیم نیست. هجدهمین نشست کنست اسراییل بین سال های 2009 تا 2012

درواقع بدترین عملکردراداشته وقوانین نژادپرستانه به صورت خیلی عادی درآن تصویب شده است . درجلسه ماه

ژوئیه کنست، 35 قانون تبعیض آمیزجدیدارایه شد. حقوق بشری دراسراییل به طورمرتب نقض می شود . اسراییل

اقدمات تبعیض آمیزی راعلیه شهروندان عرب خودانجام می دهدکه این اقدامات واقعا غیرقابل تصوراست . بااعراب

همانندتهدیدات ستون پنجم رفتارمی شود. عرب بودن به معنای ازدست دادن همه حقوق اساسی است . موسسه

اعلام کرد ”شهروندان عرب بااقدامات تبعیض آمیزدرهمه زمینه هامواجه (

 

ACRI

 

) حقوق مدنی دراسراییل

هستندوطی سال های اخیررویکردخصومت وبی اعتمادی به شهروندان عرب بادرنظرگرفتن آن هابه عنوان اقلیت

 

عربی که تهدیدمحسوب می شوند، بیشترغالب ومشخص شده است.

 

 

 

 

 

 

25

 

 

این موسسه درگزارشی می نویسداختلافات اجتماعیاقتصادی قابل توجهی بین گروههای اعراب ویهودیان به ویژه

درموردزمین، برنامه ریزی شهری، مسکن، توسعه اقتصادی وآموزش وجوددارد.

براساس این گزارش بیش ازنیمی ازخانواده های فقیردراسراییل، خانواده های عرب هستند.

صهیونیست دشمن یهودیان وغیریهودیان است وصلح جهانی رابه مخاطره می اندازدوبشریت راتهدید می کند .

برتری یهودیان ، » صهیونیست مخرب، نژادپرستانه، افراطی، غیردموکراتیک ونفرت انگیزاست. صهیونیست ادعای

رادارد.

 

26

 

« یگانگی وانسان های برگزیده خداوند

رژیم صهیونیستی همچون رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، با برنامه ریزیهای هدفمند و سیستماتیک به دنبال تسلط

 

اقلیت جامعه یهود بر اکثریت جامعه مسلمان و عرب فلسطینی می باشد. دامنه فعالیت های نژادپرستانه و تبعیض آمیز

 

رژیم صهیونیستی در حدی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 نوامبر 1975 با تصویب قطعنامه 3379

 

دو رژیم افریقای جنوبی و اسراییل را به عنوان رژیم های نژادپرست معرفی و محکوم کرد.

 

با توجه به توضیحات ارایه شده و با عنایت به مصادیقی که در خصوص جنایت علیه بشریت مطرح شد، شاید

 

سوالی که به ذهن متبادر شود ، این باشد که چرا رژیم اسراییل هیچ گاه در دادگاههای بین المللی محاکمه نشده

 

است. در پاسخ به این سؤال، می توان به حمایت همه جانبه امریکا از اسراییل اشاره کرد، که همواره به عنوان یک

 

حامی استراتژیک، مانع محاکمه و مجازات رژیم اسراییل شده است.

 

 

 

٢٥

 

. http://kelidtimes.com/ سابقه- تاسف- آور- حقوق- بشر- اسراییل- استفان

 

/ ۶٧۶٧

 

 

٢٦

 

.http://www.yjc.ir/fa/news/ سابقه- تاسف- آور- حقوق- بشر- رژیم-صهیونیستی

 

/ ۴۶١۶٣٧٨

 

 

در زیر با توجه به موضوع مقاله که در خصوص جنایت علیه بشریت می باشد، به قطعنامه های عدیده ای می توان

اشاره کرد که در آن ایالات متحده امریکا بدون در نظر گرفتن اعمال رژیم اسراییل در خصوص جنایت علیه بشریت،

این قطعنامه ها را وتو کرده و مانع برقراری عدالت در خصوص اسراییل شده است.

1972 ؛ قطعنامهای که اسراییل رابه خاطرکشتارصدهانفردرجریان حملات هوایی به سوریه ولبنان محکوم می کند.

1976 ؛ قطعنامه ای که اسراییل رابه خاطرحمله به شهروندان غیرنظامی لبنان تقبیح می کند.

1978 ؛ قطعنامه ای که شرایط زندگی فلسطینیان راقابل قبول نمیداند.

1978 ؛ قطعنامهای که ازنظرحقوق بشرعملکرداسراییل درمناطق اشغالی رامحکوم می کند.

1979 ؛ قطعنامه ای که ازاسراییل می خواهدتابه نقض حقوق بشرپایان دهد.

1979 ؛ قطعنامه ای که خواهان کمک به مردم فلسطین است.

1979 ؛ قطعنامه ای که خواهان تهیه گزارشی درموردشرایط زیستی فلسطینی هادرمناطق اشغالی است.

1979 ؛ قطعنامه ای که خواهان بازگشت تمام آوارگان فلسطینی به سرزمین شان است.

1979 ؛ قطعنامهای که درموردمالکیت برمنابع ملی درمناطق اشغالی اعراب صادرشده است.

980 ؛ قطعنامه ای که ازاسراییل می خواهدتاآوارگان رابه ماوای اصلیشان بازگرداند.

1980 ؛ قطعنامه ای که اسراییل رابه خاطرشرایط زندگی مردم فلسطین تقبیح می کند.

1980 ؛ قطعنامه ای که تعیین حقوق مردم فلسطین رابه خودشان وامی گذارد.

1980 ؛ قطعنامه ای که عملکرداسراییل درموردحقوق بشرتقبیح می کند.

1981 ؛ قطعنامه ای که رفتاراسراییل بامردم فلسطین راتقبیح وبمباران عراق رامحکوم می کند. (هجده قطعنامه)

1982 ؛ قطعنامهای که اقدام یک سربازاسراییلی رادرتیراندازی به یازده مسلما ن درمسجدی دربیت المقدس

محکوم می کند.

1985 ؛ قطعنامهای که اسراییل رابه خاطراستفاده ازقدرت نظامی بیش ازحدخوددرمناطق اشغالی موردسرزنش

قرارمی دهد.

1987 ؛ قطعنامه ای که ازاسراییل می خواهدتامردم فلسطین راازمنازل خودبیرون نکند.

1988 ؛ قطعنامه ای که رفتاراسراییل رابافلسطینی هادرمناطق اشغالی رامحکوم می کند.

1995 ؛ قطعنامه ای که تاییدمیکنداراضی شرق بیت المقدس که اسراییل رابه تصرف درآورده به ای ن کشورتعلق

نداردواشغالی است.

نتیجه گیری

اقدامات رژیم اسراییل در طی دهه های اخیر منطبق بر جنایات بین المللی شناخته شده است . یک ی از جنایات

ارتکابی که به طور سیستماتیک و به کرات در سرزمین های اشغالی از سوی رژیم اسراییل ارتکاب یافته، شش

مصداق از جنایت علیه بشریت می باشد. آن چه در این مقاله به عنوان هدف نگارندگان مورد توجه واقع شد، تطبیق

حقوقی اعمال اسراییل با یکی از جنایات بین المللی یعنی جنایت علیه بشریت بود که با شرح این جنایت و تعیین

مصادیق آن به موارد مستند و مستدلی اشاره کردیم که این واقعیت را بر ما آشکار ساخت که رژیم اسراییل برای

بقای موجودیت خود مرتکب جنایات بین المللی به خصوص جنایت علیه بشریت شده است . ای ن اعمال سران

اسراییل درخور ارجاع به دیوان بین المللی کیفری توسط شورای امنیت به موجب ماده 13 اساسنامه دیوان است اما

به دلیل حمایت های ایالات متحده امریکا، هیچ گاه در محکمه ای بین المللی مورد بازخواست واقع نشده اند که این

خود عاملی مؤثر در جهت تکرار جنایاتی است که رژیم اسراییل بدان متوسل شده است. به هرحال دولتها می توانند

براساس صلاحیت جهانی نسبت به تعقیب جنایتکاران در صورت دستگیری آنان اقدام کنند.

منابع فارسی
1. ایلان پایه، پاکسازی قوم فلسطین، مترجم: سید مصطفی نبوی، چاپ اول، تهران، انتشارات مگستان، 1390
2. سویدان، طارق، دایره المعارف مصور تاریخ یهود و صهیونیسم ، 1391 ، ترجمه زهرا یگانه، تهران، نشر
سایان، 1391
3. شریعت باقری، محمدجواد، اسناددیوان کیفری بین المللی، چاپ دوم، تهران، نشرجنگل، 1390
4. صفا تاج، مجید، فرهنگ جامع فلسطین، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر سفیر اردهال، 1387
5. معلم، محمد، حق بازگشت و جبران خسارت فلسطینیان در تشکیل کشور فلسطین، چاپ اول، تهران، نشر
میزان، 1392
6. میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، تهران، نشر دادگستر
،
1388
 
١.http://www.farsnews.com/printable.php?nn=١٣٩٢٠۴٠۶٠٠٠٣۴۶
٢. http://www.qodsna.com/NewsPage.aspx?newsid=٣٩٠١٢
٣. http://www.shafaf.ir/fa/news/
حقایقی- تلخ- درباره- شکنجه- فلسطینیان- تصاویر
/ ۶٣٠۴۴
۴. http://www.yjc.ir/fa/news/ ٤٦١٦٣٧٨ /
 
 
 
سابقه- تاسف- آور- حقوق-بشر- رژیم- صهیونیستی
 
منابع انگلیسی:
کتب:
١. Faustin Z. Ntoubandi. ٢٠٠٧. Amnesty for Crimes Against Humanity Under
International Law. Netherlands.
٢. Human Right Watch. ٢٠٠۶. Genocide, War Crimes, and Crimes Against
Humanity: A Topical Digest of the International Criminal Tribunal for the Former
Yogoslavia. New York
٣. Larry May. ٢٠٠۵. Crimes Against Humanity: A Normative Account. Cambridge
University Press
۴. Machteld Boot. ٢٠٠٢. Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes:
Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International
Criminal Court. School Of Human Right Research
۵. Mark Lattimer, Philippe Sands. ٢٠٠٣. Justice for Crimes Against Humanity. Hart
Publishing, Oxford And Portland , Oregon
۶. M. Cherif Bassiouni. ٢٠١١. Crimes Against Humanity: Historical Evolution and
Contemporary Application. Cambridge University Press
٧. Pappe, Ilan.٢٠٠۴, A History of Modern Palestine. Published in the United State
Of America By Cambridge University
سایتها و مقالات:
١. A.M, Mohiaddin Alwaye.١٩٦٩. international law and justice call for the
liberation of palestine from zionist occupation. Al-azhar Magazine
٢. Deir Yassin Massacre. Available At:
http://www.counterpunch.org/١٣/٠٥/٢٠٠٤/the-deir-yassin-massacre/
٣. Deir Yassin: No passing over history. Available At:
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/٢٠١٢/٠۴/٢٠١٢۴٩١٢۵۶۵۶٣۴٢٩۶٠.html
۴. Deir Yassin Remembered: Available At: http://www.deiryassin.org/mas.html
۵.http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arab_towns_and_villages_depopulated_duri
ng_the_١٩۴٨_Arab-Israeli_War
۶.http://www.guardian.co.uk/commentisfree/٢٠١١/jan/٣١/israel-palestinian-humanrights-
abuses-security
٧. Human Rights Abuses in Israel and Occupied Palestine.
Available At: http://dissidentvoice.org/٢٠١٠/٠٢/human-rights-abuses-in-israeland-
occupied-palestine/