بررسی قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی بر مبنای‌یو.سی.پی 500 و‌یو.سی.پی 600

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی

چکیده

درعرصه ی تجارت بین الملل، وارد کننده همیشه می خواهد پس از دریافت کالا وجه را به فروشنده بپردازد یااین که ترجیح می دهد تا
انتقال مالکیت کالا از پرداخت وجه آن خودداری نماید. از طرف دیگر فروشنده نیز مایل است وجه کالایی را که می فروشد، پیش از آن
که اختیار کالا از دست وی خارج شود، دریافت نماید .این تضاد منافع سبب پیدایش اعتبار اسناد ی در داد وستدهای بین المللی بین
خریدار و فروشنده گردیده است. در همین راستا اتاق بازرگانی بین المللی از سال 1933 شروع به تدوین مقررات اعتبارات اسنادی تحت
عنوان یو.سی.پی نمود که هر چند سال یکبار نیز به بازنگری در آن پرداخت. در این تحقیق سعی شد تا یو.سی.پی 500 و یو.سی.پی 600
(دو نسخه ی آخر مقررات اعتبارات اسنادی) به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته ومبانی و دلایل تغییرات ونوع تغییرات شکلی یا
ماهوی آن مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد هدف کلی از این بازنگریها توجه به روشهای جدید و تحولات در صنعت بانکداری،
حمل و نقل و بیمه بوده و نیز زبان و ساختار یو.سی.پی نیازمند اصلاح بوده است. البته اصلاحات انجام شده بیشتر از نوع ماهوی بوده و
تا حدود زیادی سرعت و دقت را افزایش داده و منافع ذینفع را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


الف: کتب
ترجمه ی دکتر بهروز اخلاقی و
جلد دوم، انتشارات سمت، « حقوق تجارت بین الملل » ، 1. اشمیتوف، کلایوام
چاپ اول، پاییز 78
 
انتشارات اتاق ،
 
 
UCP 2. ذوقی، محمدصالح، ترجمه مجموعه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
۵٠٠
 
بازرگانی بین المللی، چاپ سوم، تابستان 77
ترجمه، انتشارات کمیته ایرانی، اتاق بازرگانی « مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی » ، 3. ذوقی، محمدصالح
بین المللی، چاپ سوم، سال 88
فرهنگ توصیفی اصطلاحات تجارت بین الملل و سازمان » ، 4. صادقی یارندی، سیف اله و طارم سری، مسعودی
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، بهمن ماه 85 ،« جهانی تجارت
ترجمه سعید حسنی، بنیاد حقوقی میزان، ،« اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل » ، 5. لنگریچ، لینهارد
زمستان 87 ، چاپ اول
انتشارات موسسه امیر کبیر، چاپ اول، ،« حقوق تجارت بین الملل در نظام حقوقی ایران » ، 6. نصیری، مرتضی
سال 1383
ج: مقالات
مجله پیک نور ، خیمه ،« اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن درحقوق تجارت بین الملل » ، 1. ابافت، رسول
زمستان 86
ترجمه سعید حسنی ، مجله توسعه صادرات ، ،« کاربرد معامله در اعتبارات اسنادی » 2. اسمیت، دونالد، مقاله
سال یازدهم، شماره 73 ، مرداد 1387
فصلنامه حقوقی ،« اعتبار اسنادی درتجارت الکترونیک با بررسی مواد ای.یو.سی.پی » ، 3. رنجبر آذربایجان، مهدی
13 گواه، شماره 6و 7، سال 85
. مجله فق و حقوق، سال چهارم، ش 16 ، بهار 87 ،« روابط حقوقی طرفین اعتبارات اسنادی » ، 4. عمروانی، رحمان
د: منابع خارجی
١.A.GRATHA,«THE HAND BOOK OF INTERNATIONAL TRADE AND
FINANCE»,PUBLISHED BY KOGAN PAGE .(٢٠٠٨)
٢. C.CASTANEDA, ARTICLE «COMPARATIVE STUDY OF UCP ۵٠٠ AND
UCP ۶٠٠» ,(٢٠٠٧)
٣. E.BSHOP
،«FINANCE OF INTERNATIONAL TRADE»،
PUBLISHED BY
LINACRE HOUSE
 
 
،
FIRST PUBLISHED ٢٠٠۴
۴. E.G.HINKELMAN
 
 
،
«A SHORT COURS IN INTERNATIONAL
PAYMENTS»
 
 
،٢ND EDITION،
(٢٠٠٣)
۵. «ICC UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY
 
CREDITS۶٠٠»
 
 
،
PUBLISHED BY INTERNATIONAL CHAMBER OF
 
٢........ بررسی قواعدحاکم براعتبارات اسنادی برمبنای یو. سی. پی ٥٠٠ ویو. سی. پی ٦٠٠
COMMERCE
،
٢٠٠٧ REVISION
۶ J.REUVID,«A HAND BOOK OF WORLD TRADE »(PUBLISHED BY
 
ICC)٢ND EDITION,(٢٠٠٩)
 
٧. K.BORIS
 
 
،«COMMERCIAL LETTER OF CREDIT IN AMERICA »
،
 
PUBLISHING COMPANY LTD
،
٢٠٠۶
٨. K.MATTI،«THE LIABILITY OF BANKS UNDERLETTER OF CREDIT
 
»،THE UNION OF THE FINISH LAWYERS،PUBLISHING COMPANY LTD،
 
٢٠٠٧
 
٩. R.SMITH &R.BULTER,«COMMODITIES FINANCE IMPACT OF UCP ۶٠٠
 
A GUIDE TO THE NEW RULES,(WWW.REED SMITH.COM)(٢٠٠٨)
 
 
ھ
 
: پایگاه های اطلاع رسانی:
 
١. www.icc-iran.org
٢. www.magiran.com
٣. www.bsi.train.ir
۴. www.gigapedia.com
۵. www.lexmercatoria.com