ویژگی‌های عمده ‌اینکوترمز 2010

نویسندگان

چکیده

از اول ژانویه 2011‌ اینکوترمز[1] اصلاح شده، تحت عنوان ‌اینکوترمز 2010 لازم الاجرا گردید. هم اکنون عنوان رسمی ‌برای ‌اینکوترمز 2010 عبارت است از "مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی[2] برای استفاده از اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی و داخلی"، در حالی که سابقاً تنها تحت عنوان "اصطلاحات تجاری" شناخته می‌شدند. از دیگر تغییرات مهم برای‌ اینکوترمز جدید، تطبیق آن همگام با توسعه مناطق آزاد (مانند اتحادیه اروپا)، کاربرد فزون ارتباطات الکترونیکی و رشد اصول امنیتی مرتبط با جابه جایی کالاها است. در تجدیدنظر به عمل آمده اصطلاحات 13 گانه پیشین به 11 مورد کاهش‌یافته است. اصطلاحات "تحویل در مرز ‌یا DAF[3]، "تحویل از کشتی ‌یا"DES[4]، " تحویل در بارانداز‌یا "DEQ[5] و "تحویل بدون پرداخت عوارض‌ یا DDU[6]" در‌ اینکوترمز 2000 به وسیله دو اصطلاح "تحویل در پایانه حمل ‌یا DAT"[7] و"تحویل در محل‌ یا DAP"[8] در ‌اینکوترمز 2010 جایگزین شده‌اند. ‌این دو اصطلاح می‌توانند بدون توجه به روش حمل مورد استفاده قرار گیرند. بدین ترتیب قواعد جدید، اصطلاحات DES و DEQ اینکوترمز 2000 را زاید ساخته‌اند چراکه دو اصطلاح DAT و DAP‌ اینکوترمز 2010 هم می‌توانند برای حمل دریایی به کار روند.
مورد دیگر تفکیک‌اینکوترمز در دو طبقه مجزا از اصطلاحات تجاری است.‌ یکی برای هر نوع روش حمل و طبقه دیگر برای حمل دریایی و آبراه داخلی. تغییر دیگر درباره مساله انتقال ریسک از نرده کشتی است که هم اکنون واقعیت و تجارت عملی را بهتر منعکس می‌نماید. ‌اینکوترمز جدید همچنین در تجارت داخلی نیز قابل اجرا است و تعهدات واردات و صادرات تنها در جای مورد نیاز خود عملی است. تغییر دیگر آن است که در حال حاضر وسایل ارتباط الکترونیکی در زمان مقتضی همان تأثیر اسناد کاغذی را دارند. در نهایت آنکه مقررات‌ اینکوترمز 2010 سازماندهی بازرگانی جهانی را تسهیل نموده و گستردگی مداوم مناطق آزاد، افزایش کاربرد ارتباطات الکترونیکی در معاملات بازرگانی، نگرانی روزافزون از امنیت جابه جایی کالاها و تغییر در مقررات ترابری را مورد توجه قرار داده است، از‌اینرو پاسخ‌گوی نیازهای بازرگانی در همه جا می‌باشد.1- International Commercial Terms ( Incoterms )


2- International Chamber Of Commerce ( ICC )


1- Delivered At Frontier


2- Delivered Ex-Ship


3- Delivered Ex-Quay


4- Delivered Duty Unpaid


5- Delivered At Terminal


6- Delivered At Place

کلیدواژه‌ها


مقدمه
اصطلاحات تجاری بین المللی یا اینکوترمز عبارت است از اصطلاحات و عبارات ثابت و ساده ای، به »
منظور برطرف ساختن مشکلات ناشی از تفسیرهای متفاوت و ناهمگون از اصطلاحات و واژه های بازرگانی
بین المللی و ایجاد هماهنگی در مفاهیم. با انتخاب اینکوترمز که از واژه ها و عباراتی اختصاری تشکیل شده اند ،
بدون نیاز به شرح و بسطی جداگانه امکان تعیین و احراز مسئولیت ها، حقوق ، تکالیف و خسارات در ی ک
معامله بازرگانی بین المللی به طرز چشمگیری فراهم می گردد. از این نظر اینکوترمز به عنوان قواعد و مقررات
بین المللی کاربردی که هر یک از مفهوم و معنای خاصی برخوردار هستند در عصر حاضر جایگاه پرطرفدار و
9.« مناسبی را پیدا کرده است
هرچند اصطلاحات تجاری از قرن 17 میلادی مورد استفاده بوده است، در کشورهای گوناگون و حتی در »
بنادر گوناگون یک کشور بعضاً از آنها برداشتهای متفاوتی می شد. از دهه 1920 ، اتاق بازرگانی بین الملل ی
فعالیتی را مبنی بر تعیین و تفسیر دقیق معانی این عبارات و اصطلاحات اختصاری آغاز کرد . کلیه عبارات
اختصاری رایج و تفاسیر آنها در عرف های گوناگون گردآوری شد و در سال 1936 اولین مجموعه از ای ن
عبارات و اصطلاحات با تفاسیر مشخص و معین توسط اتاق بازرگانی بین الملل ی تهیه و تحت عنوان
"اصطلاحات تجاری بین المللی ( اینکوترمز )" منتشر شد . ای ن مجموعه که در آن عبارات اختصاری و
اصطلاحات تجاری احصا و تفسیر شده بود به اینکوترمز 1936 شهرت یافت. در ای ن کتابچه شش اصطلاح
تجاری تفسیر شده است. از آن به بعد اتاق بازرگانی بین المللی مجموعه مزبور را متناسب با نیازهای جدید و
انطباق با روش های معمول تجارت بین المللی و فناوری های جدید به طور مرتب مورد بازبینی ، اصلاح و
1990 و 2000 شهرت یافتند . ،1980 ،1976 ،1967 ، تکمیل قرار داد. این نسخه های تکمیلی به اینکوترمز 1953
قبلاً پیش بینی می شد که چون هنوز اشکالات قابل توجهی در مورد اینکوترمز 2000 گزارش نشده است
10.« احتمالاً نسخه جدیدی در سال 2010 منتشر نخواهد شد
با این وجود، رشد و توسعه مبادلات بازرگانی و مهمتر از آن تحولات و دگرگونی های ایجاد شده در دو »
دهه اخیر به ویژه در زمینه های مرتبط با تجارت بین الملل از جمله روش های نوین حمل و نقل ، بانکداری ،
بیمه، تهیه اسناد یا استفاده از روش های الکترونیکی در ارتباطات و مکاتبات تجاری بهانه ای است منطقی و
ضروری برای تغییر مداوم مقررات و ضوابط تجارت بین المللی. طبیعی است که مقررات اینکوترمز نمی تواند
جدا از این قاعده باشد، از اینرو اتاق بازرگانی بین المللی که متولی اصلی تهیه و انتشار مقررات اینکوترمز در
11.« جهان است در این راه پیش قدم شده و اقدام به تجدیدنظر و بازنگری در مقررات اینکوترمز 2000 نمود
-1 مجتهدی، محمد رضا، "تأثیر واژگان بازرگانی بین المللی به حقوق قابل اعمال در بیع بین المللی و ماهیت حقوقی آنها"، 1383 ، مجله دانشکده
حقوق و علوم سیاسی شماره 66 ، ص 299
ص 2 ،http://dr.shiravi.com ،1390 ،" -1 شیروی، عبدالحسین، "نوآوری ها و تغییرات اینکوترمز 2010
1390 ، انتشارات جنگل، ص 11 ، -2 اتاق بازرگانی بین المللی ،اینکوترمز 2010
اینکوترمز 2010 که روند بازنگری آن از نوامبر سال 2006 در کمیسیون حقوق و رویه بازرگانی اتاق بازرگانی
بین المللی 12 آغاز گردید، در سپتامبر 2010 به تأیید کمیته اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی رسیده و از ژانویه
2011 به اجرا گذاشته شد.
مبحث اول  ویژگی های ناظر به شیوه حمل و محل تحویل کالا
در اینکوترمز 2010 ، تحولاتی رخ داده است که باعث شده این قواعد دارای ویژگی های نوینی نسبت به
اینکوترمز 2000 گردند. یکی از این ویژگی ها ناظر به شیوه حمل کالاها و محل تحویل آنها است که
اصلاحات و اضافاتی در قواعد جدید در رابطه با آنها مشاهده می شود از این رو در قالب دو بند به آنها
پرداخته می شود. در بند اول صحبت از اصلاحات ناظر به شیوه حمل و محل تحویل کالا می شود از جمله
طبقه بندی جدید ارایه شده در اینکوترمز 2010 ، اصطلاحات بازرگانی بین المللی و داخلی و ارتباطات
الکترونیکی و در بند دوم که در خصوص اضافات ناظر به شیوه حمل و محل تحویل کالا است صحبت از
کاهش تعداد اصطلاحات و جایگزینی دو اصطلاح جدید و همچنین فروش زنجیره ای می شود.
بند اول  اصلاحات ناظر به شیوه حمل و محل تحویل کالا
در اینکوترمز 2010 ، طبقه بندی جدیدی از اصطلاحات ارایه گردیده که عبارتند از قواعد مربوط به هر نوع
روش حمل و قواعد مربوط به حمل دریایی و آبراه داخلی. از این رو معیار طبقه بندی نسبت به اینکوترمز 2000
تغییر نموده است. از سوی دیگر کاربرد این قواعد جدید در قراردادهای فروش داخلی و بین المللی بیشتر شده
و به طور رسمی بین بازرگانان مورد شناسایی قرار گرفته که این خود تحول دیگری است. سوم آن که تصریح
به استفاده از اسناد الکترونیکی علاوه بر اسناد کاغذی در عصر ارتباطات، خود نشان از تحول و اصلاح دیگری
است که در زیر به این موارد بیشتر پرداخته خواهد شد.
٣- ICC ’s Commission on Commercial Law and Practice
الف - طبقه بندی جدید اصطلاحات
بیان کننده E تقسیم گردید. گروه D و C ،F ،E از نسخه 1990 اینکوترمز، اصطلاحات تجاری به 4 گروه »
شامل مواردی F موردی است که فروشنده مبیع را در محل فعالیت خود در اختیار خریدار قرار می دهد. گروه
زمانی مطرح می شود C است که فروشنده مبیع را در محل معین به متصدی حمل و نقل تحویل می دهد. گروه
که فروشنده قرارداد حمل و یا حمل و بیمه را تا مقصد منعقد می کند ولی ضمان و مسئولیت عیب و تلف کالا
شامل مواردی است که D از زمان تحویل به متصدی حمل و نقل از بایع به مشتری منتقل می شود . گروه
فروشنده کلیه هزینه ها و مخاطرات را تا مقصد یا خط مرزی مورد نظر به عهده می گیرد.
شامل سه اصطلاح F 13 ، گروه "(EXW) شامل یک اصطلاح تجاری یعنی "تحویل در محل کار E گروه
15 و "تحویل روی عرشه کشتی "(FAS) 14 ، "تحویل در کنار کشتی "(FCA) "تحویل به متصدی حمل و نقل
17 ، "هزینه، کرایه حمل "(CFR) دارای چهار زیر گروه شامل "هزینه و کرایه حمل C 16 است. گروه "(FOB)
19 و "کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا ... "(CPT) ... 18 ، "کرایه حمل پرداخت شده تا "(CIF) و بیمه
،"(DES) تحویل از کشتی " ،"(DAF) شامل پنج زیر گروه شامل "تحویل در مرز D 20 است. گروه "(CIP)
و "تحویل با پرداخت عوارض "(DDU) تحویل بدون پرداخت عوارض " ،"(DEQ) "تحویل در بارانداز
.21"(DDP)
در اینکوترمز 2010 ، اصطلاحات به 2 گروه تقسیم شده است. گروه اول شامل اصطلاحاتی است که برای
هر نوع حمل و نقل اعم از هوایی، زمینی، ریلی، دریایی و یا حمل مرکب مناسب است و می تواند به کار
،"(FCA) تحویل به متصدی حمل و نقل " ،"(EXW) گرفته شود. این اصطلاحات شامل "تحویل در محل کار
تحویل در پایانه " ،"(CIP) ... کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا " ،"(CPT) ... "کرایه حمل پرداخت شده تا
است. "(DDP) و "تحویل با پرداخت عوارض "(DAP) تحویل در محل " ،"(DAT)
گروه دوم اصطلاحاتی را شامل می شود که تنها برای حمل دریایی یا آبراه داخلی تنظیم شده است و برای
تحویل روی " ،"(FAS) این نوع حمل ونقل مناسب است. این اصطلاحات شامل "تحویل در کنار کشتی
22.« است "(CIF) و"هزینه، کرایه حمل و بیمه "(CFR) هزینه و کرایه حمل " ،"(FOB) عرشه کشتی
١- EX-Works
٢- Free Carrier
٣- Free Alongside Ship
۴- Free On Board
۵- Cost And Freight
۶- Cost , Insurance And Freight
٧- Carriage Paid To
٨- Carriage And Insurance Paid To
٩- Delivered Duty Paid
3– -1 شیروی، عبدالحسین، پیشین، ص 4
به دلیل اهمیت روزافزون حمل دریایی، در نسخه سال 2010 قواعد ویژه حمل دریایی به عنوان ی ک گروه
یا طبقه مجزا مطرح شدند. بنابراین در نسخه سال 2010 دسته بندی چهارگانه منسوخ شده و کلیه قواعد در دو
گروه مشخص دسته بندی می شوند.
شاید مهمترین دلیل تغییر دسته بندی در اصطلاحات اینکوترمز را بتوان عدم توجه خریداران و فروشندگان »
به استفاده مناسب از اصطلاحات حمل دریایی و درج آن در کلیه قراردادهای خود اعم از حمل دریایی و
23.« حمل با روش های مختلف از جمله حمل ترکیبی یا مرکب ذکر کرد
یک نکته مهم که باید برای تجار متذکر شد این است که اصطلاحات گروه دوم در موارد ذیل توصیه به »
استفاده نمی شوند آن هم در جایی که حمل و نقل کانتینری مطرح باشد به دلیل آنکه عملاً نقطه انتقال ریسکی
24.« که آنجا ارایه می شود با نقطه انتقال ریسکی که توسط این اصطلاحات ارایه می شود یکی نیست
در مواردی که کالا در کانتینر بارگیری شده باشد، فروشنده بیشتر مایل است کالا را در یک پایانه حمل به »
تحویل در کنار کشتی ) ) FAS حمل کننده تحویل دهد تا در کنار کشتی. در چنین مواقعی استفاده از اصطلاح
تحویل به متصدی حمل و نقل) استفاده شود. ) FCA مناسب نیست و باید از اصطلاح
تحویل روی عرشه کشتی) در مواردی که کالا قبل از بارگیری در کشتی به ) FOB استفاده از اصطلاح
حمل کننده تحویل می گردد برای مثال کالای بارگیری شده در کانتینر، که معمولاً در پایانه حمل و نقل تحویل
تحویل به متصدی حمل و نقل) استفاده ) FCA داده می شود، مناسب نیست. در این گونه موارد باید از اصطلاح
شود.
هزینه و کرایه حمل) در مواردی که کالا در نقطه ای غیر از عرشه کشتی به حمل کننده ) CFR اصطلاح
تحویل می شود، برای مثال کالای بارگیری شده در کانتینر که معمولاً در پایانه حمل تحویل می شود ، مناسب
کرایه حمل پرداخت شده تا...) استفاده شود. ) CPT نیست. در این گونه موارد باید از اصطلاح
هزینه، کرایه حمل و بیمه )در مواردی که کالا در نقطه ای غیر از عرشه کشتی به حمل کننده ) CIF اصطلاح
تحویل می شود، برای مثال کالای بارگیری شده در کانتینر که معمولاً در پایانه حمل تحویل می شود ، مناسب
25.« کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا...) استفاده شود ) CIP نیست. در این گونه موارد باید از اصطلاح
ب - اصطلاحات بازرگانی بین المللی و داخلی 26
گرچه اصطلاحات اینکوترمز به طور سنتی در قراردادهای فروش بین الملل ی که کالا از مرزهای ملی »
می گذرد، مورد استفاده قرار می گیرند، در مناطق مختلف جهان از جمله بلوک های بزرگ بازرگانی مثل اتحادیه
-2 ذوقی، محمد صالح، " اینکوترمز 2010 ، تفاوت های مهم با مقررات اینکوترمز 2000 – بخش اول "، 1389 ، بولتن هفتگی کمیته ایرانی اتاق
3 – بازرگانی بین المللی شماره 30 ، ص 4
١- Bergami, Roberto, "The ship’s rail is dead: incoterms ٢٠١٠", ٢٠١٠, www.ibt-articles.com, p . ٢
٢- www.douane.gouv.fr/page.asp?id=٣۶٢۵
١- Rules For Domestic & International Trade
اروپا، که تشریفات گمرکی در مرز بین ملل مستقل نامحسوس شده است یا وجود ندارد ، از معنای کمتری
برخوردارند. در نتیجه، کاربرد مقررات اینکوترمز 2010 هم در قراردادهای فروش بین الملل ی و هم داخلی به
طور رسمی مورد شناسایی قرار گرفته است و در ارتباط با وظایف طرفین قرارداد مبنی بر انجام تشریفات
صادرات و واردات به کار رفته است.
به نظر می رسد که بازرگانان معمولا اینکوترمز را در قراردادهای داخلی به کار می برند، از قرار معلوم به ای ن
دلیل که در استفاده از اصطلاحات تجاری، آنها بین فروش های داخلی و بین المللی تمیز قایل نمی شوند . اتاق
بازرگانی بین المللی متذکر شده است که رویه رو به رشدی در ایالات متحده آمریکا در استفاده از اینکوترمز
28.« به جای اصطلاحات تجاری محدود تعریف شده در مقررات متحدالشکل بازرگانی 27 وجود دارد
ج - ارتباطات الکترونیکی 29
در اینکوترمز 2010 تحت اصطلاحات گوناگون به این امر تصریح شده است که اسناد الکترونیکی می تواند »
جایگزین اسناد کاغذی شود. در قوانین بسیاری از کشورها ، امروزه "داده پیام " 30 و امضای الکترونیکی
جایگزین نوشته و امضای دست نویس شده است. ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ای ران نیز داده پیام را در
حکم نوشته قلمداد کرده است مگر در مورد اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، فروش مواد دارویی به مصرف
کنندگان نهایی و نهایتاً اعلام، اخطار و هشدارهایی که دستور خاصی برای استفاده از کالا صادر می کند . ای ن
قانون همچنین به موجب ماده 7 امضای الکترونیکی را به جای امضای دستی شناسایی کرده است.
در اینکوترمز 2010 صراحتاً بیان شده است که اسناد الکترونیکی می تواند جایگزین اسناد کاغذی شود
ولی این جایگزینی منوط به تحقق یکی از دو شرط زیر است. اول اینکه جایگزینی اسناد الکترونیکی به جای
اسناد کاغذی مورد توافق طرفین قرار گیرد یا دوم اینکه چنین جایگزینی منطبق با عرف پذیرفته شده در آن
31.« صنعت و حرفه باشد
بند دوم  اضافات ناظر به شیوه حمل و محل تحویل کالا
در اینکوترمز 2010 ، موارد جدیدی در رابطه با شیوه حمل و محل تحویل کالا به چشم می خورد که در
حذف شده و به جای آنها دو D اینکوترمز 2000 وجود نداشته است. توضیح آن که 4 اصطلاح از گروه
که هر دو متضمن تحوی ل در محل (DAP) و تحویل در محل (DAT) اصطلاح جدید تحویل در پایانه حمل
تعیین شده در مقصد می باشند. جایگزین گردیده اند. علاوه بر این امکان استفاده از قواعد جدید در بحث
٢- Uniform Commercial Code ( UCC )
٣- Hohenstein, James&Schaupp, Lissa D.&Toriello, John M.& Wilson, Benjamin R., "The new incoterms ٢٠١٠", ٢٠١١,
www.lexology.com, p . ٢
۴- Electronic Communication
۵- Data Massages
-1 شیروی، عبدالحسین، پیشین، ص 6
فروش زنجیره ای کالاها به خصوص کالاهای فله اختیارات جدیدی را بدست فروشندگان داده است که پیش از
این وجود نداشته است که در زیر به این موارد پرداخته می شود:
الف - کاهش تعداد اصطلاحات و جایگزینی دو اصطلاح جدید
در اینکوترمز 2010 ، اصطلاحات 13 گانه اینکوترمز 2000 ، به 11 مورد کاهش پیدا کرده است.
را که سابقاً مورد D گرچه بیشتر اصطلاحات سابق باقی مانده اند، اینکوترمز 2010 ، چهار اصطلاح از گروه »
،"(DES) تحویل از کشتی " ،"(DAF) استفاده بوده است، حذف می نماید که عبارتند از "تحویل در مرز
."(DDU) و "تحویل بدون پرداخت عوارض "(DEQ) "تحویل در بارانداز
این تغییر در اینکوترمز بدان خاطر صورت گرفت که سابقاً طرفین قرارداد اغلب اصطلاحات نادرست را
برای قراردادهایشان انتخاب می کردند و بنابراین این اصطلاحات می توانست منتج به اغتشاش و اشتباه شود تا
32.« اینکه اصطلاحات قرارداد روشن گردد
(DAT) -1 تحویل در پایانه حمل
این قاعده در سال 2010 مطرح شده و برای همه روش های حمل قابلیت کاربرد دارد. "تحویل در پایانه " »
به معنی این است که فروشنده کالا را از وسیله رساننده به محل مورد توافق در نقطه معین در مقصد ، تخلیه
نموده و در پایانه مورد نظر در اختیار خریدار قرار می دهد. پایانه ، شامل هر محلی می شود و می تواند
سرپوشیده یا روباز، اسکله، انبار، انبار کانتینری و یا پایانه جاده ای، ریلی یا هوایی باشد. فروشنده در واقع تمام
هزینه و ریسک کالا تا رساندن آن به پایانه مشخص شده و تخلیه کالا در نقطه معین در پایانه را بر عهده
می گیرد. به خریدار و فروشنده توصیه می شود که تا حد امکان، پایانه را به صورت دقیق و مشخص تعیین
نموده، چرا که ممکن است در یک محل چند پایانه وجود داشته باشد. حتی در صورت امکان نقطه مورد نظر
در محل پایانه مذکور، بندر یا شهر مقصد نیز مشخص شود. تعیین این نقطه بدین دلیل مهم است که خطرات
تا آن نقطه بر عهده فروشنده می باشند و فروشنده باید از روش حملی استفاده نماید و قرارداد حمل را به
گونه ای منعقد کند که کاملاً با نوع پایانه همخوانی داشته باشد.
فروشنده بابت بیمه کردن کالا به خریدار تعهدی ندارد و نیازی نیست بیمه نامه ای به وی تسلیم نماید. اما به
دلیل اینکه ریسک کالا با خود فروشنده است بهتر است به خاطر منافع خود، کالا را تا پایانه تعیین شده و تخلیه
کالا، بیمه نماید. از سوی دیگر خریدار نیز تعهدی بابت بیمه نمودن کالا ندارد اما در صورتی که فروشنده
بابت بیمه نمودن کالا از خریدار درخواست اطلاعاتی بنماید، خریدار موظف است اطلاعات ضروری برای
33.« بیمه کردن کالا را به فروشنده بدهد
در این اصطلاح فروشنده زمانی کالا را به خریدار تحویل می دهد که کالا را از وسیله حمل رساننده »
(جاده، راه آهن، دریا یا هوا) تخلیه نموده و در پایانه مقرر و در محل معین در اختیار خریدار قرار دهد. بنابراین
تا زمانی که کالا به نقطه معین در مقصد برسد و تخلیه شود، ریسک و خطرات با فروشنده است و از آن به بعد
١- Hann, Peter, "How incoterms ٢٠١٠ helps international traders", ٢٠١١, www.helium.com , p . ١
50 – -1 دادخواه، محمد رضا، حقوق بازرگانی بین المللی، 1390 ، انتشارات شهرآشوب، ص 51
با خریدار. همچنین فروشنده باید نسبت به انعقاد قرارداد حمل کالا به پایانه حمل تعیین شده در بندر ی ا محل
فروشنده کالا را از گمرک کشور خود ترخیص صادراتی DAT توافق شده در مقصد اقدام کند. در قاعده
می نماید و تمام ریسک و هزینه صادرات را متقبل می شود اما هیچ گونه تعهدی بابت ترخیص وارداتی ،
34.« پرداخت حقوق ورودی و دیگر هزینه های گمرکی کشور خریدار ندارد
فروشنده باید تمام هزینه ها و امور مربوطه تا رساندن کالا به مقصد نهایی را پرداخت نماید و ریسک کلیه »
مسایل (حتی پیش بینی نشده) تا مقصد با فروشنده می باشد. به بیان دیگر فروشنده به ریسک و هزینه خودش
حمل تا مقصد را هماهنگ می نماید. در صورتی که پایانه معینی در بندر یا شهر مقصد، مورد توافق قرار نگرفته
باشد فروشنده به انتخاب خود ،یک پایانه متناسب با نوع و ماهیت کالا را برمی گزیند.
تحویل باید در تاریخ مورد توافق یا در بازه زمانی مشخص شده انجام شود. فروشنده همچنین باید اطلاعات
مورد نیاز برای تدارک اقدامات لازم جهت تحویل گرفتن کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. بنابراین فروشنده
باید اطلاعات کافی در مورد زمان تخمینی رسیدن وسیله حمل به مقصد را در اختیار خریدار قرا ر دهد تا
خریدار بتواند آمادگی لازم جهت تحویل گرفتن کالا را ایجاد نماید. اینکوترمز به پیامدهای قصور فروشنده در
ارایه ی اطلاعات اشاره ای ندارد اما عدم اطلاع رسانی در این مورد ممکن است به نقض قرارداد تفسیر شود .
نقض نیز پیامدهایی همچون فسخ، جریمه و غرامت دارد و فروشنده طبق قرارداد در قبال ای ن موارد مسئول
است.
فروشنده باید سند حملی به خریدار تحویل دهد که خریدار بتواند به واسطه آن کالا را تحویل بگیرد . اگر
کالا مستقیماً به خریدار تحویل شود، وی موظف است رسیدی صادر نموده و به تحویل دهنده بدهد و در
صورتی که کالا با اسناد مغایرت داشته باشد باید عدم انطباق کالا را در آن رسید درج نماید.
از آنجا که حمل بر عهده فروشنده است و از چگونگی انجام آن کاملاً آگاه است باید کالا را بازبینی و به
نحوی علامتگذاری و بسته بندی نماید که کاملاً مناسب روش حمل باشد . در صورتی که بازرسی توسط
کشور فروشنده اجباری نباشد، نیازی نیست که وی بازرسی کالا را هماهنگ نماید . البته در صورتی که در
قرارداد توافق دیگری به عمل آمده باشد باید طبق قرارداد عمل گردد. خریدار تعهدی بابت حمل کالا نسبت
به فروشنده ندارد و صرفاً بعد از پایانه مورد نظر کالا را تا مقصد نهایی حمل می نماید اما هماهنگی بازرسی و
پرداخت هزینه آن به عهده خریدار است مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد . در صورتی که کالا با
قرارداد مطابقت نداشته باشد و گواهی عدم انطباق صادر شود، فروشنده خود باید هزینه بازرسی را پرداخت و
تبعات آن را طبق قرارداد بپذیرد.
خریدار باید کالا را در مقصد تحویل بگیرد اما باید دقت نمود اگر کالا زودتر از تاریخ مقرر ی ا دوره زمانی
تعیین شده به مقصد برسد و در اختیار خریدار قرار بگیرد، خریدار مجبور نیست کالا را قبل از زمان توافق
٢- Bergami, Roberto, "The ship’s rail is dead: incoterms ٢٠١٠", ٢٠١٠, www.ibt-articles.com, p . ٢
شده تحویل بگیرد. البته در عمل این موضوع به نفع خریدار است و از این موضوع استقبال می کند . از سوی
دیگر اگر کالا خیلی دیر به دست خریدار برسد، خریدار می تواند فروشنده را مسئول دانسته و حتی طبق
قرارداد و قانون حاکم، فروشنده را به نقض قرارداد متهم نموده و قرارداد را فسخ یا دیگر تبعات اتفاق افتد.
خریدار باید در (DAT وقتی فروشنده می پذیرد که کالا را در یک پایانه داخلی تحویل دهد (تحت قاعده
زمان مقرر یا منطقی امور مربوط به ترخیص کالا را انجام داده و اگر از انجام این امور سر باز زند و خسارتی
اتفاق افتد، پوشش آن وظیفه خریدار است و ممکن است ریسک آن قبل از تحویل نهایی ریسک در محل پایانه
مقرر و به طور زودرس به خریدار منتقل گردد.
در این قاعده ترخیص وارداتی و ریسک و هزینه آن به عهده خریدار است و در صورتی که فروشنده به وی
کمکی نماید، به ریسک و هزینه خود خریدار می باشد. هزینه های بعد از تحویل، هزینه انبار در مقصد، ترخیص
وارداتی و هزینه های اضافی ایجاد شده به دلیل قصور خریدار را باید خودش پرداخت نماید.
در مورد کالاهای فله ای، تا زمانی که کالا به مقصد نرسد و سهمیه هر فرد از کل بار معلوم و تعیین نشود
(به عنوان مثال طبق برگ ترخیص) خریدار تعهدی بابت هزینه های اضافی کالا ندارد. اما در مورد کالاهایی که
سهمیه بندی شده و هر خریدار سهم خود را می شناسد، هزینه های اضافی ایجاد شده از قصور خریداران باید
توسط خودشان پرداخت گردد. در صورتی که حق انتخاب محل تحویل با خریدار باشد باید در زمان مقرر ی ا
35.« در بازه زمانی تعیین شده به فروشنده اطلاعات کافی بدهد
مطابق با این اصطلاح، فروشنده موظف است کالا را مطابق با قرارداد و سیاهه تجاری تهیه و بسته بندی »
کند و در پایانه مورد نظر در محل معین، تخلیه شده، در اختیار خریدار یا نماینده وی قرار دهد . وظیفه تخلیه
کالا از وسیله نقلیه ارسالی در پایانه به عهده فروشنده است ولی بارگیری مجدد آن یا انتقال آن به وسیله نقلیه
36.« دیگر به عهده خریدار می باشد
افزون بر این، اگر طرفین بخواهند که فروشنده ریسک و هزینه مربوط به حمل و جابه جایی کالا از پایانه »
تحویل با پرداخت ) DDP تحویل در محل) یا ) DAP حمل به محلی دیگر را به عهده بگیرد، باید از اصطلاحات
37.« عوارض) استفاده کنند
یا تحویل در بندرگاه مقصد " شده DEQ" تحویل در پایانه حمل) جایگزین اصطلاح ) DAT اصطلاح »
DAT مورد استفاده قرار می گرفته است، به کار رود. اصطلاح DEQ است و بایستی در جایی که سابقاً اصطلاح
مناسب فروش کالاها به صورت کانتینری است که فروشنده زمانی کالا را تحویل می دهد که کالا از وسیله ی
نقلیه در پایانه حمل تعیین شده در بندر ی ا محل تعیین شده در مقصد ، تخلیه و در اختیار خریدار قرار
77 – -1 محترم قلاتی، رحیم، کاربرد اینکوترمز در تجارت بین الملل، 1390 ، نشر آترا، ص 80
-2 شیروی، پیشین، ص 10
-3 اتاق بازرگانی بین المللی، اینکوترمز 2010 ، پیشین، ص 78
می گیرد. یادآور می شود که "پایانه" جایگزین "اسکله" به عنوان ی ک تغییر شده است و شامل هر محل
38.« سرپوشیده یا روباز مانند اسکله، انبار، محوطه کانتینری یا پایانه حمل جاده ای، راه آهن یا هوایی است
(DAP) -2 تحویل در محل
این قاعده "تحویل در محل مورد توافق" برای همه روش های حمل قابل استفا ده است . در ای ن قاعده »
فروشنده زمانی که کالا روی وسیله حمل آورنده به مقصد توافق شده، آماده تخلیه (تخلیه نشده ) در اختیار
خریدار قرار می دهد، در واقع تحویل را به انجام رسانده است. فروشنده تمام خطرات مربوط به کالا تا رساندن
آن به محل مورد توافق (قبل از تخلیه کالا) را بر عهده دارد. به طرفین توصیه می شود محل مورد توافق را تا
حد امکان به صورت دقیق و نقطه مورد نظر در آن محل را مشخص نمایند، چرا که ریسک ها و خطرات تا آن
محل با فروشنده می باشد. به فروشنده نیز اکیداً توصیه می شود قرارداد حملی منعقد کند که بتواند تحت آن
قرارداد کالا را به محل مقرر برساند و روش حمل با محل مورد توافق همخوانی داشته باشد. اگر فروشنده طبق
قرارداد حمل، تخلیه کالا را نیز بر عهده گرفته باشد و هزینه آن را به حمل کننده پرداخت نموده باشد ، حق
مطالبه یا درخواست استرداد آن مبلغ از خریدار را ندارد مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد.
اگر در محل مقصد، نقطه معینی برای تحویل انتخاب نشده باشد، فروشنده تصمیم می گیرد کالا در کدام
نقطه (درون آن محل مورد توافق) تحویل گردد.
همچنین فروشنده تعهدی نسبت به خریدار برای بیمه کردن کالا ندارد اما به خاطر منافع خودش و خطراتی
شروع می شوند ، D که کالا را