انتقال مالکیت در بیع مال آینده

نویسنده

استاد یار وعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران

چکیده

موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است- که در آینده ایجاد می شود- بلکه شامل کالایی است که باید منحصرا برای خریدار ساخته شود .مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد.در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف ،جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معین می شود به خریدار منتقل می گردد. به بیان دقیق تر، مالکیت کالا با آن اوصاف اگر به صورت غیر مشروط( بدون این که معلق بر امری شده باشد) به خریدار اختصاص داده شود،به وی انتقال خواهد یافت. در بیع مال آینده ای که باید برای خریدار ساخته شود،مالکیت کالا زمانی که به طور کامل ساخته شود،به خریدار منتقل خواهد شد.در عین حال طرفین می توانند توافق کنند، مالکیت به تدریج طی ساخت یا نصب قطعات کالا منتقل شود.مال آینده ممکن است کالایی باشد که به صورت محصولات کشاورزی در باغ یا مزرعه خاصی رشد یابد. در این حالت اگر ثمره ی مورد معامله بدو صلاح و حاصل نما شده باشد- با توجه به اینکه صورت نوعیه اولیه در حین عقد موجود است - مالکیت می تواند در زمان قرارداد منتقل شود.طرفین ممکن است توافق نمایند، مالکیت هنگامی که محصول کامل می شود یا حتی در زمان جمع آ وری محصول منتقل شود