سازمان همکاری شانگهای

نویسنده

رتبه علمی نویسنده

چکیده

سازمان همکاری شانگهای سازمانی است منطقه ای . علت ایجاد این سازمان نگرانیهای امنیتی کشورهای منطقه بود. کسترش اقدامات تروریستی و جدائی طلبی و همچنین گسترش قاچاق مواد مخدر از جمله اصلی ترین دلائلی بودند که موجب شدند تا کشورهای روسیه و چین به همراه کشورهای آسیای مرکزی در صدد تشریک مساعی با یکدیگر برای مقابله با این تهدیدات که بعضا دارای ریشه خارج از منطقه و تحریکات قدرتهای غربی برای گسترش هر چه بیشتر نفوذ خود در این منطقه بود بر آیند. بدین ترتیب بود این سازمان با هدف مقابله با این تهدیدات بوجود آمد. ولی بتدریج در کنار مسائل امنیتی موضوعات کسترش روابط در زمینه های دیگر مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفت. با توجه به وسعت قلمرو این سازمان و جمعیت کشورهای عضو امروزه این سازمان بعد از سازمان ملل بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. ایران نیز با توجه به سیاست استقلال طلبانه خود تمایل خود را بعضویت در سازمان ابراز نموده که تقاضای او بعنوان عضو ناظر پذیرفته شده است

کلیدواژه‌ها