جبران خسارات در بیمۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری

نویسنده

رتبه علمی نویسنده

چکیده

جبران خسارات در بیمۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری یکی از مباث مهم حقوق بیمه است که هر بیمه گر و بیمه گذارپس از وقوع حادثه با آن مواجه می شود.مشکلات ی که در جریان جبران خسارت، از زمان وقوع حادثه تا زمان زمان تصفیه خسارت، بوجود می آید ما را بر آن داشت تا زوایای این بحث را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم. برهمین مبنا مباحثی همچون جبران خسارت در بیمه مضاعف، جبران خسارت در کم بیمه شدگی، جبران خسارت در صورت انتقال موضوع بیمه، انواع خسارت قابل پرداخت در بیمۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری، میزان خسارت قابل پرداخت در بیمۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمان طرح دعوی جبران خسارت، نحوۀ تصفیۀ خسارت و بالاخره خلاءها و نارسایی ها و ابهامات موجود در قوانین و مقررات بیمه ای و ارائه راهکار های مناسب برای آن، ازجمله مباحثی است که در این مقاله سعی شده به آنپرداخته شود.