اصل آزادی انتقال قرارداد

نویسنده

رتبه علمی نویسنده

چکیده

مقالة حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقالهای ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ارادی) با هر یک از اصول سنتی آزادی گزینش طرف قرارداد و نسبی بودن قراردادها اشاره شده است. در بخش دیگری از این مقاله (به عنوان نتیجه)- با ملاحظة آنچه در قلمرو انتقال قراردادها گفته شده است و همچنین ملاحظة آنچه که به اعتقاد نگارنده با مصالح حاکم بر قراردادها سازگار بوده در راستای تحول تاریخ حقوق در زمینة قابلیت انتقال حقوق و تعهدات نیز می باشد- اصل آزادی انتقال قرارداد تأسیس شده است.

کلیدواژه‌ها