معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها

نویسنده

رتبه علمی نویسنده

چکیده

حسن نیت در قراردادها " را می توان مفهومی سهل و ممتنع دانست . سهل از این نظر که هر کس از عنوان " حسن نیت " معنای روشنی مانند داشتن نیت صادقانه و بدون غل و غش در ذهن دارد و ممتنع است چون کاربرد همین مفهوم بظاهر سهل و روشن در قراردادها ، با پیچیدگی و دشواری روبرو است و اصولاً بحثها و اختلاف نظرهای فراوان و عقاید مختلف در مورد معنای حسن نیت ، نشانه و دلیل ممتنع بودن این مفهوم است . تعاریف و تعابیر بیان شده جهت شناساندن معنای " حسن نیت در قراردادها"را می توان در دو دسته ی کلی تقسیم بندی کرد. دسته ی اول تعاریفی است که جنبه ی "مثبت " دارد. یعنی با بیان اینکه " حسن نیت " مشتمل بر چه چیزهایی است و چه مواردی حسن نیت تلقی می شود سعی در شناساندن این مفهوم می شود . دسته ی دوم تعاریفی است که جنبه منفی دارد . یعنی اینکه چه مواردی حسن نیت محسوب نشده و مغایرحسن نیت شناخته می شود. از سوی دیگر با شناختی که بر اساس تعاریف ارائه شده بدست می آید ، روشن می شود که "حسن نیت در قراردادها" با اصطلاحات و نهادهای حقوقی دیگری در زمینه ی قراردادها مرتبط است . اهم این نهادها عبارتند از :معامله منصفانه ، اصل افشاء ، استاپل ، اظهار خلاف واقع ، سوء استفاده از حق و انصاف . به لحاظ نزدیکی معنا و مفهوم این نهادها با حسن نیت و برای شناخت کامل مفهوم حسن نیت ناگزیر از بررسی و تطبیق بین معنا و کاربرد این نهادها با معنا و کاربرد حسن نیت هستیم

کلیدواژه‌ها