سازمان همکاری منطقه ای آسیای جنوبی (سارک) و نقش آن در توسعه همکاریهای منطقه ای

نویسنده

استادیار دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی

چکیده

سازمان همکاری منطقه ای جنوب آسیا (سارک) بزرگترین سازمان منطقه ای با جمعیتی نزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون نفر می باشد که با هدف ایجاد همکاریهای ا قتصادی میان کشورهای عضو به وجود آمده و ایران نیز در سال 2007 به عنوان عضو ناظر به عضویت آن پذیرفته شده است

کلیدواژه‌ها