چگونگی حمایت از محیط زیست در فقه اسلامی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

حفاظت از محیط زیست یکی از موضوعات امروزی بشریت می‏باشد. لذا برای مقابله با آثار مخرب رفتارهای بشر در محیط زیست جامعه بین المللی به اقدامات مختلفی پرداخته است. این اقدامات هم در سطح داخلی از طریق وضع قوانین مناسب و هم در سطح بین المللی در چارچوب معاهدات بین المللی ملاحظه می‏شود. با توجه به اینکه اسلام دینی است که محدود به یک زمان و یا مکان خاص نمی‏باشد و برای تمام موضوعات در هر زمان و مکانی راهکاری را ارائه می‏دهد‏‏‏‏‏، چگونکی برخورد اسلام با مسایل زیست محیطی و راهکارهای حقوقی مختلفی که با توسل به آنها قانونگذاران می‏توانند به تدوین قوانین مناسب بپردازند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند. در حقوق اسلام احکامی وجود دارند که می‏توان با توسل به آنها به حل موضوعات مختلف در زمانهای و در تمامی جوامع پرداخت. شارع اسلامی با استناد به این احکام می‏‏تواند به حل موضوعات زیست محیطی بپردازد. در این مقاله به بررسی این احکام می پردازیم

کلیدواژه‌ها