امکان اعمال یک رفتار نامه اخلاقی برای عتیقه فروشان در ایران

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

سرقت و قاچاق اموال فرهنگی، پدیده¬ای اجتماعی است که دارای ریشه¬های مختلف و ساقه¬ها وثمرات مختلفی است. نظام حقوقی اعم ازبین‏المللی و داخلی نیز به‏عنوان یک نظام اجتماعی، قصد آن دارد که در حد امکان به زوایای مختلف این پدیده اجتماعی بپردازد و با آن مبارزه نماید. دلالی اشیائ عتیقه و اموال فرهنگی- تاریخی، حلقه‏ای از این زنجیره است که می¬تواند عملیات قاچاق را تبدیل به یک ارزش اقتصادی نماید. بدیهی است قبل از اینکه ارزش¬های انسانی در قالب منبع الزام¬آور حقوقی به جامعه‏ی انسانی عرضه شوند، می¬توانند از منظر مبانی حقوق، ارزش سنجی و امکان سنجی شوند، تا معماری و مهندسی آنها به‏عنوان یک منبع و قالب حقوقی، دقیق¬تر صورت پذیرد. این امری است که یونسکو بدان پرداخته و این مقاله وظیفه‏ی بررسی آن را در نظام حقوقی ایران به‏ عهده دارد.

کلیدواژه‌ها