عملکرد سازمان بین‏المللی دریایی در زمینه‏ی مسئولیت و جبران خسارت زیست محیطی

نویسنده

مربی و عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

محیط زیست پیرامون بشر مشتمل بر اجزای مختلف مانند دریاها، رودخانه¬ها، هوا، خاک و گیاهان همه به یکدیگر وابسته هستند و به دلیل همین وابستگی عناصر زیست محیطی، هر نوع آلودگی می¬تواند توازن بین عناصر مربوط را از بین ببرد. از این رو به منظور حفاظت و حراست از طبیعت، آرام آرام اندیشه وضع قواعد و مقررات جهانی شکل گرفت و از رهگذر کنفرانس¬ها و سازمان¬های بین‏المللی تکامل یافت. سازمان بین‏المللی دریایی که یکی از ارگان¬های تخصصی سازمان ملل متحد می¬باشد، از ابتدای تاسیس تا کنون فعالیت-های زیادی در زمینه تدوین کنوانسیون های بین‏المللی در رابطه با مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی در محدوده‏ی دریا داشته است. این سازمان همواره سعی بر این داشته تا با ارایه‏ی کنوانسیون¬های مربوط و تشویق کشورها بر پیوستن به آنها، کمک بسزایی به قربانیان ناشی از خسارات زیست محیطی نماید.

کلیدواژه‌ها