بررسی مسئولیت کیفری منحرفین جنسی در نظام عدالت کیفری

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار مدعو دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقوله¬ی انحرافات جنسی، خاستگاه بروز آن¬ها و چگونگی مواجهه با آن ها از جمله موضوعاتی است که به ویژه در قرن معاصر مورد توجّه بسیاری از اندیشمندان جامعه¬شناس، روان¬شناس و جرم¬شناس قرار گرفته و پاسخ به این پرسش که اساساً در چه صورتی می¬توانیم یک رفتار جنسی را انحرافی بدانیم خود محلّ مناقشات فراوان میان متخصّصان امر است. گذشته از این مسایل، توجّه به چگونگی مسئولیت کیفری منحرفان جنسی که در راستای برآورده کردن اهداف جنسی خود مرتکب جرم می¬شوند از اهمّیت بیش¬تری برخوردار خواهد بود. زیرا دستاوردهای جدید علمی ثابت کرده¬اند که بسیاری از منحرفین جنسی به هنگام انجام رفتار انحرافی از اراده¬ی تام برخوردار نبوده و دارای اراده¬ای نسبی هستند. در واقع بسیاری از آن¬ها تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی مرتکب رفتار انحرافی مجرمانه می¬گردند و این مسأله چگونگی برخورد کیفری با این گروه از مجرمان را از حسّاسیت بیش¬تری برخوردار می¬سازد. مخدوش بودن اراده - به عنوان زیربنای مسئولیت کیفری - در منحرفین جنسی، لزوم برخوردی متمایز از مرتکبین دارای اراده¬ی تام را ایجاب می¬نماید تا بدین وسیله علاوه بر اِعمال رویکردهای اصلاحی و درمانی به منظور پیش¬گیری از تکرار جرم، هدفمندی و سودمندی چگونگی برخورد با منحرفین جنسی مورد لحاظ قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها