بررسی نظر مشورتی دیوان بین‏المللی دادگستری در مورد اعلامیه‏ی یک جانبه‏ی استقلال کوزوو

نویسنده

مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

به دنبال صدور اعلامیه‏ی یک جانبه‏ی استقلال کوزوو و طرح سوال از سوی مجمع عمومی برای اخذ نظر مشورتی رکن قضایی سازمان ملل متحد، دیوان ابتدا برابر رویه‏ی جاری مبادرت به بررسی صلاحیت خود برای رسیدگی به منظور ارایه نظر مشورتی نمود. دیوان پس از احراز صلاحیت خود برای پاسخ گویی به سوال مجمع عمومی، با ده رأی موافق اعلامیه یک جانبه 17استقلال فوریه 2008 مجمع کوزوو را ناقض حقوق بین¬الملل عمومی، قطعنامه‏ی 1244 شورای امنیت سال 1999 یا چارجوب اساسی (که توسط قائم مقام ویژه‏ی دبیرکل سازمان ملل متحد از جانب نیروهای ملل متحد در کوزوو اتخاذ شده) ندانست. این نظریه مشورتی که خشم برخی کشورها (صربستان و روسیه) و شادمانی بسیاری دیگر (آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی) را در پی داشت، قطعاً زمینه‏ی بروز حوادث جدیدی را در کشورها، به ویژه کشورهایی که دارای اقلیتهای قومی و نژادی و یا جنبش¬های جدایی طلبانه هستند، را فراهم خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها