دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1398

احسان مشکل گشا؛ محسن رئیسی


2. واکاوی جرم‌شناسانه تأثیر مجازات حبس بر زندانیان در پرتو نظریه «معاشرت افتراقی یا ترجیحی» (مطالعه موردی شهرستان کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1398

سپیده سفیدی؛ محمدرضا عباسی فرد


3. سیاست جنایی ایران در قبال حقوق بنیادین افراد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1398

رسول خدامرادی؛ مجید قورچی بیگی


4. مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی شخص نیکوکار در فقه و حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان؛ مریم ثقفی


5. تحلیل حقوقی روش حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (Amicable Settlement) در قراردادهای جدید بالادستی نفتی ایران (IPC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1398

عماد ملاابراهیمی؛ بهشید ارفع نیا


6. اخلاق و عدالت کیفری در دادگاه ویژه کیفری بین المللی نورنبرگ با تکیه بر حقوق بین المللی عرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

اشکان فامیل مدبران؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سیامک جعفرزاده


7. ضوابط تقویم خسارت و پرداخت کنندگان آن در بازداشت ناموجه اشخاص با نگاهی بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

مرجان ترابیان؛ طاهره عابدی تهرانی


8. جرم انگاری در راستای حمایت کیفری از حفظ کیان خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

سید توحید عاملی


9. نقدی بر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم اقتصادی با رویکردی بر اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

محمدمهدی انصاری؛ علی یوسف زاده


10. سردستگی گروه مجرمانه سازمانه یافته در جرایم تعزیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1398

محمود حبیبی تبار؛ احمد حاجی ده آبادی


11. بررسی قواعد و مقررات انرژی درسازمان تجارت جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

سولماز صادقی؛ حاتم صادقی زیازی؛ منصور پورنوری


12. رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

یوسف مرادنژادی؛ اکبر وروایی


13. بازنمایی چالش های تقنینی فرارویِ « میانجیگری و صلح میان طرفین » ؛ الگوهای اجرای عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

جهانشاه شکری؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


14. مطالعه قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام در مقررات خانواده نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

جمال رضایی حسین آبادی؛ اعظم کرمی


15. بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

هاجر مشیدی؛ محمدباقر عامری نیا؛ علی پورجواهری


16. اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

وحید خندانی؛ محمدباقر عامری نیا؛ قوام کریمی؛ داریوش بابایی


17. مبارزه با قاچاق زنان و کودکان در پرتو نخستین اسناد منطقه ای بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

پری چهر عالی پور؛ زینب عصمتی


18. تحلیل عملکرد دولتهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

هادی مزدارانی


19. قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1398

محمد صحرائیان؛ مهدی زارع


20. مطالعه تطبیقی اصل برابری سلاح‏ها در دادرسی مدنی ایران،فقه امامیه و مقررات دادرسی فدرال امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

نادر قنبری؛ داود نصیران نجف ابادی؛ رضا سلطانی؛ داود نصیران نجف آبادی