دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی جرم شناختی تشهیر در اهداف مجازات‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

سید عباس جزایری فارسانی؛ محمدرضا سیاهپور


2. بررسی فقهی حقوقی محجوریت افراد معتاد به مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

قاسم خادم رضوی؛ حسین حسنی ساطحی