دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. صلاحیت و نحوه رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

داود قاسمی؛ کیومرث کمری


2. تحلیل حقوقی روش حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (Amicable Settlement) در قراردادهای جدید بالادستی نفتی ایران (IPC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1398

عماد ملاابراهیمی؛ بهشید ارفع نیا


3. جرم انگاری در راستای حمایت کیفری از حفظ کیان خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

سید توحید عاملی


4. سردستگی گروه مجرمانه سازمانه یافته در جرایم تعزیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1398

محمود حبیبی تبار؛ احمد حاجی ده آبادی


5. رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

یوسف مرادنژادی؛ اکبر وروایی


6. بازنمایی چالش های تقنینی فرارویِ « میانجیگری و صلح میان طرفین » ؛ الگوهای اجرای عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

جهانشاه شکری؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


7. بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

هاجر مشیدی؛ محمدباقر عامری نیا؛ علی پورجواهری


8. تحلیل عملکرد دولتهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

هادی مزدارانی