دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی فقهی حقوقی محجوریت افراد معتاد به مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

قاسم خادم رضوی؛ حسین حسنی ساطحی