کلیدواژه‌ها = جایگزین حبس
بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس

دوره 13، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 277-298

10.30495/alr.2021.683856

رحمان بن سعید؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر


بررسی جایگزین های حبس در نظام قضایی ایران ( با تاکید بر اصل تناسب )

دوره 11، شماره 39، فروردین 1397، صفحه 25-62

محمد دشتبانی روزبهانی؛ سید حسین هاشمی؛ شهرداد دارابی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری