کلیدواژه‌ها = دادستان
نظارت قضایی بر تعقیب و تحقیق در نظام دادرسی کیفری ایران

دوره 14، شماره 51، فروردین 1400، صفحه 379-397

10.30495/alr.2022.1947747.2248

عبدالرضا منصوری دهبید؛ احمد رمضانی؛ منصور عطاشنه


نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 43-65

10.30495/alr.2020.671476

عبدالرضا منصوری دهبید؛ احمد رمضانی؛ منصور عطاشنه


نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی

دوره 11، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 1-37

طاهره عابدی تهرانی؛ محمدرضا کونانی؛ رامین آریا