کلیدواژه‌ها = حقوق فرانسه
بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه

دوره 14، شماره 51، فروردین 1400، صفحه 117-137

10.30495/alr.2021.684635

الهام ایرجی زاده؛ منوچهر توسلی نائینی؛ علی رادان جبلی


مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض

دوره 14، شماره 51، فروردین 1400، صفحه 159-177

10.30495/alr.2021.684637

سعید پرستش؛ محمدرضا غلامپور؛ سید محمد حسینی؛ سعید منصوری


ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه

دوره 11، شماره 42، دی 1397، صفحه 135-166

عبدالله سمامی؛ عباس کریمی