کلیدواژه‌ها = شورای امنیت
مفهوم و جایگاه صلاحدید در حقوق بینالملل

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 1-23

محمد رضا سبحانی؛ رضا موسی زاده؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ سعید منصوری


مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد

دوره 12، شماره 45، مهر 1398، صفحه 119-141

حسن محمدرضائی؛ سید باقر میرعباسی؛ علی کمالی


تعویق تحقیق‌یا تعقیب در دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 7، شماره 23، تیر 1393، صفحه 107-129

سجاد عباسی؛ رجب گلدوست جویباری