کلیدواژه‌ها = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 269-303

احسان مشکل گشا؛ محسن رئیسی


2. نقش دولت در تامین اجتماعی مردم ، در پرتو حقوق عمومی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 167-191

رامین موحدی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ ابوالفضل رنجبری


3. تحلیل مدل نهادی- حمایتی حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه

دوره 3، 10،9،8، زمستان 1389، صفحه 79-105

بابک درویشی؛ اعظم عدالت جو