کلیدواژه‌ها = دموکراسی
بررسی موانع و چالش های آزادی اطلاعات

دوره 15، شماره 55، فروردین 1401، صفحه 253-272

10.30495/alr.2022.1952451.2290

سیده زهرا جعفری فارسی؛ معین صباحی گراغانی؛ مصطفی سراجی


جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی

دوره 12، شماره 46، دی 1398، صفحه 159-182

علی اعتمادی؛ باقر شاملو؛ امان اله علیمرادی؛ سیدمهدی احمدی موسوی