کلیدواژه‌ها = دولت
دفاع مشروع پیشدستانه در برابر گروه های غیردولتی از منظر حقوق بین الملل

دوره 14، شماره 53، آذر 1400، صفحه 97-115

10.30495/alr.2021.1945837.2224

ابراهیم رجبی تاج امیر؛ محمد رضازاده سلطان آباد


مبانی فقهی تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده

دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 201-214

10.30495/alr.2021.683801

محسن لزگی؛ حسین صابری؛ سید محسن جلالی


تعامل دولت ها و سازمان ملل در گسترش الزامات حقوق بشری

دوره 12، شماره 46، دی 1398، صفحه 213-237

جزا ولدبیگی؛ ولی رستمی؛ منوچهر توسلی نائینی


مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ، نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی

دوره 11، شماره 42، دی 1397، صفحه 55-80

سید محمود هاشمی؛ کوروش استوار سنگری؛ سید محمد هاشمی؛ حمید ضرابی


نقش دولت در تامین اجتماعی مردم ، در پرتو حقوق عمومی

دوره 11، شماره 42، دی 1397، صفحه 167-191

رامین موحدی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ ابوالفضل رنجبری


بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 143-182

علی اکبری فیض آبادی؛ غلامعباس ترکی؛ مرتضی ناجی زواره


تحلیل مدل نهادی- حمایتی حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه

دوره 3، 10،9،8، اسفند 1389، صفحه 79-105

بابک درویشی؛ اعظم عدالت جو