کلیدواژه‌ها = فرانسه
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی

دوره 14، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 207-225

10.30495/alr.2021.1899933.1845

سید یحیی موسوی کوهپر؛ علی زارع؛ مهدی منتظر؛ محمدرضا عسگری


وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 319-347

10.30495/alr.2021.1937358.2137

عباس پوریانی؛ ابوالفضل دنکوب؛ رضا زارعی سمنگان