کلیدواژه‌ها = مسئولیت
نظام حقوقی حاکم براداره و مسولیت شرکت های هلدینگ در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 14، شماره 53، آذر 1400، صفحه 381-400

10.30495/alr.2022.1937657.2139

ناهید کامران‌زاده؛ مصطفی ماندگار؛ مهسا حسینی مقدم


رویه قضایی در آلودگی های نفتی در حقوق ایران

دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 141-157

10.30495/alr.2021.677722

سهراب سلیم زاده؛ سوده شاملو


جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی

دوره 12، شماره 46، دی 1398، صفحه 159-182

علی اعتمادی؛ باقر شاملو؛ امان اله علیمرادی؛ سیدمهدی احمدی موسوی


اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های

دوره 9، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 65-87

حیدر حسن زاه؛ محمد شجاعیان؛ سید امین عسگری


قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

دوره 5، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 9-279

عیسی امینی؛ الیاس نوعی