کلیدواژه‌ها = خسارت
بررسی خسارت در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 201-218

10.30495/alr.2020.674464

سیده فاطمه میرمجتبایی؛ موسی موسوی زنوز؛ بهشید ارفع نیا


بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران

دوره 12، شماره 44، تیر 1398، صفحه 149-170

سید بهرام پناهنده؛ مسعود رضا رنجبر


بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران

دوره 11، شماره 41، مهر 1397، صفحه 313-346

علی احمدی فر؛ محمدحسین رجبیه؛ اکبر رجبی


مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 26-52

نجادعلی الماسی؛ محمدعلی انیسی


عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست

دوره 1، شماره 1، آذر 1386، صفحه 101-130

محمدهاشم صمدی اهری