نویسنده = اسدالله یاوری
آسیب شناسی توسعه احزاب در ایران با تأکید بر فرایند اساسی سازی تحزب سیاسی

دوره 14، شماره 53، آذر 1400، صفحه 325-342

10.30495/alr.2022.1949180.2253

مونا احمدی؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ اسدالله یاوری؛ ناصرعلی منصوریان


مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی

دوره 12، شماره 43، فروردین 1398، صفحه 331-357

انور یداللهی؛ محمدحسین زارعی؛ اسدالله یاوری