نویسنده = مسعود حیدری
بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات

دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 17-34

10.30495/alr.2021.677112

منیره محلوجی؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری


بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس

دوره 13، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 277-298

10.30495/alr.2021.683856

رحمان بن سعید؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر


آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 415-433

10.30495/alr.2022.1921486.2023

محمد شهریاری؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زاده


طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا

دوره 12، شماره 46، دی 1398، صفحه 183-212

لطف اله میرهاشمی؛ مسعود حیدری؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده


کارکردهای نظری و عملی پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری و موانع حاکم بر آن

دوره 10، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 237-265

امین امیریان فارسانی؛ محمود مالمیر؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری