نویسنده = محمود مالمیر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قوانین توسعه حقوق حمل و نقل هوایی در ایران جهت هم راستایی با قوانین بین المللی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 171-187

الناز چلونگر؛ محمود مالمیر؛ محمد رضا شادمانفر


2. جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 28-53

شاپور محمدحسینی؛ محمود مالمیر؛ محمد اشرافی؛ مسعود حیدری