نویسنده = شاپور محمدحسینی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 28-53

شاپور محمدحسینی؛ محمود مالمیر؛ محمد اشرافی؛ مسعود حیدری