نویسنده = خیرالله پروین
تضمین حقوق شهروندی در پرتو شوراهای اسلامی با نگاهی به اسناد حقوق بشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.30495/alr.2022.1954514.2313

سید محمد آقامیری؛ خیرالله پروین


سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید برنقش شرکت های دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.30495/alr.2022.1950286.2275

جلیل ابراهیم زاده؛ خیرالله پروین؛ سید جواد میر قاسمی؛ محمد صادقی


مفهوم قانونگذاری مشارکتی و جایگاه آن در نظام های حقوقی آلمان، سوئیس وآمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.30495/alr.2022.1938381.2149

علیداد شهبازی؛ خیرالله پروین؛ منصور فرخی