نویسنده = عیسی امینی
نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا

دوره 5، شماره 18، اسفند 1391، صفحه 1-22

عیسی امینی؛ سمیرا محمدی نژاد


انتقال خیار در حقوق ایران

دوره 5، شماره 17، آذر 1391، صفحه 1-26

عیسی امینی؛ محمد حضرتی؛ زینب ملکوتی خواه


قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

دوره 5، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 9-279

عیسی امینی؛ الیاس نوعی


تعیین مورد معامله

دوره 1، شماره 1، آذر 1386، صفحه 1-25

عیسی امینی