نویسنده = عباس کریمی
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 135-166

عبدالله سمامی؛ عباس کریمی


2. تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 229-250

محمد آقایاری؛ عباس کریمی؛ مصطفی السان