نویسنده = نجادعلی الماسی
تعداد مقالات: 2
1. مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 0-0

مهدی پناهی؛ نجادعلی الماسی؛ احمد شمس؛ محمودرضا محمدطاهری


2. مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 26-52

نجادعلی الماسی؛ محمدعلی انیسی