نویسنده = هادی کرامتی معز
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات‌های جایگزین حبس انتشار: تابستان 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

رحمان بن سعید؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر


2. پیوند گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و بزه دیدگی نوجوانان (مطالعه موردی دانش آموزان بین 12 تا 15 سال منطقه پنج شهر تهران)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 1-27

هادی کرامتی معز؛ سید محمود میرخلیلی؛ حسن عالی پور؛ مهدی شیدائیان


3. خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 1-24

سمیه تفقدی زارع


4. آسیب شناسی در جه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 209-231

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ هادی کرامتی معز