نویسنده = مرتضی ناجی زواره
نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392

دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 71-91

10.30495/alr.2020.677987

مهری زمان زاده بهبهانی؛ محسن رهامی؛ مرتضی ناجی زواره


بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 143-182

علی اکبری فیض آبادی؛ غلامعباس ترکی؛ مرتضی ناجی زواره


رسالت فرایند دادرسی کیفری

دوره 6، شماره 19، تیر 1392، صفحه 129-148

مرتضی ناجی زواره


تناسب در قرارهای تأمین کیفری

دوره 3، 10،9،8، اسفند 1389، صفحه 1-21

مرتضی ناجی زواره


قلمرو بیطرفی در دادرسی کیفری

دوره 2، شماره 4، آذر 1387، صفحه 123-145

مرتضی ناجی زواره