نویسنده = مهوند روحانی
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوق‌ایران با تأکید بر رویه ی قضایی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 1-23

بهشید ارفع نیا؛ مهوند روحانی