نویسنده = اعظم عدالتجو
بزه پوشی و تأثیر آن در پیشگیری از انحراف ثانویه

دوره 7، شماره 23، تیر 1393، صفحه 17-37

الهام جعفرپورصادق؛ اعظم عدالتجو


فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن

دوره 6، شماره 22، اسفند 1392، صفحه 57-79

الهام جعفرپورصادق؛ اعظم عدالتجو


بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران

دوره 5، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 98-129

محمدهادی شریفی؛ اعظم عدالتجو


معامله ی اتهامی‌ در فرآیند دادرسی کیفری با تاکید بر نظام حقوقی‌ایران

دوره 4، شماره 14، اسفند 1390، صفحه 118-174

فررزانه مرادی؛ سید درید موسوی مجاب؛ اعظم عدالتجو