نویسنده = حیدر حسن زاده
تعداد مقالات: 3
3. ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387

حیدر حسن زاده