نویسنده = محمدرضا سیاهپور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جرم شناختی تشهیر در اهداف مجازات‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

سید عباس جزایری فارسانی؛ محمدرضا سیاهپور