نویسنده = احمد ساجدى
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 0-0

احمد ساجدى؛ روح اله رحیمی