نویسنده = مصطفی رجایی پور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 239-256

علی جان سکندری؛ حسین احمری؛ مصطفی رجایی پور