نویسنده = داود قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. صلاحیت و نحوه رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 0-0

کیومرث کمری؛ داود قاسمی